Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2012 (§ 34 ZDP)

5.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem preddavok na daň je od 1. 1. 2012 všeobecne definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého preddavkom na daň je povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby je špecificky upravené v § 34 ZDP (ide o preddavky, ktoré sú povinné platiť podnikajúce FO), podľa ktorého daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659,70  , je povinný platiť preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia.

Kedy sa platia preddavky (preddavkové obdobie)

Preddavkové obdobie sa začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a končí sa posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Keďže lehota na podanie daňového priznania u FO je vo všeobecnosti stanovená do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, t. j. do 31.3. (ak zákon neurčuje inak), potom preddavkové obdobie trvá od 1. 4. bežného kalendárneho roka do 31. 3. nasledujúceho roka. V praxi však môže nastať situácia, že lehota na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu, resp. deň pracovného pokoja. V tomto prípade sa podľa § 27 ods. 4 daňového poriadku zákonná lehota na podanie daňového priznania posúva na najbližší pracovný deň, pričom táto skutočnosť ovplyvní vymedzenie príslušného preddavkového obdobia.

V nadväznosti na vyššie uvedené, je v roku 2012 stanovené preddavkové obdobie od 3. 4. 2012 (lehota na podanie DP za rok 2011 pripadla v roku 2012 na sobotu, čiže posúva sa na najbližší pracovný deň, t. j. 2. 4. 2012) do 1. 4. 2013 (posledný deň lehoty na podanie DP za rok 2012 pripadá na nedeľu, takže sa posúva na najbližší pracovný deň, t. j. pondelok 1. 4. 2013).

Ak však FO využije možnosť predĺženia zákonnej lehoty na podanie daňového priznania na základe oznámenia správcovi dane o 3, resp. o 6 kalendárnych mesiacov, jej preddavkové obdobie sa jej posúva.

PRÍKLAD:

Daňovník (FO) si na základe oznámenia správcovi dane podľa § 49 ods. 3 ZDP predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2011 do 31. júla 2012 (mal príjmy zo zahraničia). Nové preddavkové obdobie v roku 2012 mu začína plynúť od 1. 8. 2012 a skončí 1. 4. 2013 za predpokladu, že daňovník si nepredĺži aj lehotu na podanie daňového priznania za rok 2012.

Výška preddavkov na daň, ich zaokrúhľovanie a splatnosť

Daňovník platí preddavky na daň v preddavkovom období v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti (ďalej iba „PZDP“) štvrťročne alebo mesačne (§ 34 ods. 2 až 4 ZDP), prípadne správca dane môže na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov inak. Zaokrúhľujú sa na eurocenty nadol (§ 47 ods. 1 ZDP).

Ak je PZDP nižšia ako 1 659,70  , daňovník preddavky neplatí. Ak PZDP presiahla 1 659,70  a nepresiahla 16 596,96  , daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 PZDP. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka. Ak PZDP presiahla 16 596,96  , daňovník platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 PZDP, ktoré sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Daňovník platí preddavky na daň miestne príslušnému správcovi dane, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené za toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Tab.č. 1: Výška PZDP a preddavky na daň

Posledná známa daňová povinnosť (PZDP) Výška preddavkov 
PZDP < 1 659,70   Neplatí preddavky 
16 596,96  > PZDP > 1 659,70   Štvrťročné preddavky na daň
vo výške 1/4 PZDP (splatné do konca každého štvrťroka)  
PZDP > 16 596,96   Mesačné preddavky na daň
vo výške 1/12 PZDP (splatné do konca každého mesiaca)  
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov v roku 2012

(t. j. v preddavkovom období od 3. 4. 2012 1. 4.2013)

Ako už bolo uvedené, preddavky na daň sa platia v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti daňovníka. Poslednou známou daňovou povinnosťou na účely platenia preddavkov sa podľa § 34 ods. 5 ZDP rozumie daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní (t. j. pri platení preddavkov na daň na rok 2012 sa vychádza z daňového priznania k dani z príjmov FO typ B za rok 2011, vydaného pod č. MF/025296/2011 721) na r. 80, resp. r. 80 - r. 87 (ak daňovník za rok 2011 dosiahol príjmy zo zahraničia, pri ktorých si uplatňuje metódu vyňatia), zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD) podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené tieto preddavky (19 %), ktorá je znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, daňový bonus a o daň vybranú podľa § 43 ZDP, odpočítavanú ako preddavok na daň.

Z takto uvedenej definície PZDP vyplýva, že ide o tzv. prepočítanú daňovú povinnosť (fiktívnu daň) zo základu dane daňovníka uvedeného v poslednom podanom daňovom priznaní. Prepočet sa urobí nasledovne:

Tab.č. 2: Výpočet PZDP (z daňového priznania k dani z príjmov FO - typ B za rok 2011)

ZD uvedený v poslednom daňovom priznaní, t. j. za rok 2011 (r. 80) - úhrn vyňatých príjmov (ZD) v r. 87  
-    NČZDD na rok 2012 (podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP v plnej výške, okrem poberateľa dôchodku - vo výške rozdielu*)  
Znížený ZD × sadzba dane platná v roku 2012 (19 %)  
Daň  
-    zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 94 a r. 98)  
-    daňový bonus (nárok na DB z posledného daňového priznania za rok 2011 - r. 100)  
-    daň vybraná podľa § 43 (r. 107 a r. 108)  
Prepočítaná daňová povinnosť (PZDP) 

*Pozn.: Pri platení preddavkov na daň v roku 2012 sa pri výpočte PZDP základ dane z daňového priznania typu B za rok 2011 znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú na rok 2012 vo výške 3 644,74  (t. j. v plnej výške). Pri uplatnení NČZDD na účely platenia preddavkov na daň sa neberie do úvahy, akú výšku základu dane daňovník vykázal za rok 2011 (t. j. nedochádza ku kráteniu NČZDD v závislosti od dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov) a tiež sa neberie do úvahy, či dosiahnutý základ dane daňovníka za rok 2011 je tvorený aktívnymi príjmami alebo kombináciou aktívnych a pasívnych príjmov.

PZDP sa neprepočítava v dôsledku podania dodatočného daňového priznania, a ani vtedy, ak daňovníkovi dorubí daň správca dane. V tomto prípade môže daňovník požiadať správcu dane o určenie preddavkov inak.

PRÍKLAD:

Daňovník (FO) v roku 2011 vykázal v daňovom priznaní typu B na r.80 základ dane 29 000  (mal iba príjmy zo živnosti). V daňovom priznaní za rok 2011 si uplatnil NČZDD vo výške 943,80  (keďže jeho základ dane z aktívnych príjmov bol vyšší ako 100 × ŽM, bol povinný krátiť NČZDD na daňovníka za rok 2011). Neuplatňoval si daňový bonus, nemal príjmy zo zahraničia.

Daňovník je povinný vypočítať si PZDP podľa § 34 ods. 5 ZDP, keďže počas roka dosahoval príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP (živnosť). Napriek tomu, že v roku 2011 bol povinný krátiť si NČZDD v závislosti od dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov, na účely platenia preddavkov na daň v roku 2012 sa táto skutočnosť neberie do úvahy a vykázaný základ dane z r. 80 z daňového priznania za rok 2011 môže znížiť o plnú výšku NČZDD platnej na rok 2012.

PZDP = 29 000 - 3 644,74 = 25 355,26 × 0,19 = 4 817,49  (PZDP na účely platenia preddavkov v roku 2012)

Vypočítaná PZDP na účely platenia preddavkov na daň presiahla 1 659,70  a nepresiahla 16 596,96  , daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň v preddavkovom období od 3. 4. 2012 1. 4.2013 vo výške 1/4 PZDP, t. j. 1 204,37  (prvý preddavok za II. štvrťrok bude splatný do 30. 6. 2012). Preddavky zaplatené v roku 2012, t. j. za II. až IV. štvrťrok roku 2012 sa použijú na úhradu daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2012. Preddavok na daň za I. štvrťrok 2013 sa použije na úhradu daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2013.

Špecificky sa postupuje pri výpočte preddavkov na daň, ak ide o daňovníka, ktorý je zároveň aj poberateľom dôchodkov podľa § 11 ods. 6 ZDP (napr. je poberateľom starobného dôchodku) k 1.1. zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podávalo posledné daňové priznanie. V tomto prípade sa pri výpočte PZDP na účely platenia preddavkov na daň v roku 2012 bude pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka postupovať nasledovne:

  • ak je daňovník poberateľom dôchodku k 1. 1. 2011, a suma vyplateného dôchodku za rok 2011 presiahla sumu NČZDD na rok 2012 vo výške 3 644,74  (t. j. NČZDD platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň), potom sa základ dane daňovníka za rok 2011 na účely platenia preddavkov na daň v roku 2012 neznižuje o NČZDD vôbec,

  • ak je daňovník poberateľom dôchodku k 1. 1. 2011 a suma vyplateného dôchodku za rok 2011 je nižšia ako suma NČZDD na rok 2012 (3 644,74  ), potom sa základ dane daňovníka za rok 2011 na účely platenia preddavkov na daň v roku 2012 znižuje o rozdiel medzi NČZDD na rok 2012 a sumou vyplateného dôchodku za rok 2011.

PRÍKLAD:

Daňovník (FO) je od 1. 1. 2009 poberateľom starobného dôchodku. V roku 2011 vykázal v daňovom priznaní typu B na r. 80 základ dane 12 000  (mal iba príjmy zo živnosti). Za rok 2011 mu bol vyplatený starobný dôchodok vo výške 3 300 eur. V daňovom priznaní za rok 2011 si uplatnil NČZDD vo výške 259,30  (rozdiel medzi NČZDD na rok 2011 a vyplatenou sumou dôchodku v roku 2011, t. j. 3 559,30 - 3 300). Neuplatňoval si daňový bonus, nemal príjmy zo zahraničia. Je povinný vypočítať si PZDP podľa § 34 ods. 5 ZDP, keďže

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: