dnes je 17.6.2021

Input:

Postavenie ženy (tehotná, materská dovolenka, rodičovská dovolenka) z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnosti

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.3 Postavenie ženy (tehotná, materská dovolenka, rodičovská dovolenka) z hľadiska dane z príjmov zo závislej činnosti

Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Martina Švaňová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Daňovník ako každý iný

Ženy všeobecne sú daňovníkmi dane z príjmov fyzických osôb tak, ako muži. Nemajú u nás z hľadiska pohlavia žiadne osobitosti ani daňové výhody či nevýhody. Platí to rovnako aj na ženy tehotné, na materskej dovolenke (MD) či rodičovskej dovolenke (RD).

Ak je žena zamestnaná, má postavenie zamestnanca nielen na pracovnoprávne účely a účely platenia poistného, ale aj na daňové účely. Na daňové účely má postavenie „zamestnanca” aj v prípade, ak má iný druh príjmu zo závislej činnosti, napr. ako príjem za prácu, ako spoločníčka alebo konateľka s. r. o., ako členka družstva, atď. Okrem príjmov zo závislej činnosti môže mať aj (alebo len) príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy.

Problematiku zdaňovania príjmov upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZDP”).

Postavenie ako zamestnanec na daňové účely

Ak má žena akýkoľvek príjem zo závislej činnosti, posúdi sa rovnako v prípade, ak pracuje za mzdu na základe uzatvoreného pracovného pomeru (na plný alebo čiastočný úväzok) alebo za odmenu na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru alebo za odmenu ako spoločníčka/konateľka s. r. o., atď. (§ 5 ods. 1 a 2 ZDP). Ak u zamestnávateľa (len jedného v rámci toho istého kalendárneho mesiaca) podpíše vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti za účelom uplatnenia mesačnej nezdaniteľnej sumy základu dane (prípadne aj daňového bonusu, ak už vyživuje deti), tak jej príjem bude zdanený nižším preddavkom na daň. Ak vyhlásenie podpísané nemá, tak preddavok na daň je z príjmu vyšší, pretože daňová základňa nemôže byť znížená o mesačnú nezdaniteľnú sumu a vypočítaný preddavok na daň o uplatňovaný daňový bonus.


Vyhlásenie môže podpísať aj pri niektorej z dohôd v zmysle Zákonníka práce, t. j. nielen pri pracovnom pomere, ako sa to často prezentuje. Rovnako ho môže podpísať aj pri dosiahnutí príjmu v čase RD.

Zdanenie mesačného príjmu zo závislej činnosti sa vykoná podľa všeobecných schém:

1. V prípade nepodpísaného vyhlásenia.

2. V prípade podpísaného vyhlásenia.

3. Preplatok poistného vrátený zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania poistného, nehľadiac na výšku (§ 43 ods. 3 písm. j) ZDP).

Daň (19 %)

Nepeňažné príjmy u žien na MD/RD

Stáva sa, že žena na MD/RD dostane od svojho zamestnávateľa určitý nepeňažný príjem (napr. detský kočík). Ak ďalší peňažný príjem nemá (čo spravidla platí), zamestnávateľ ho nemôže zdaniť. Zdaní ho až pri najbližšom peňažnom plnení (napr. po návrate do práce), avšak najneskôr do konca januára nasledujúceho roku. Ak takýto príjem dovtedy mať zamestnankyňa nebude, dodaní sa jej v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ak sa bude vykonávať) alebo v daňovom priznaní (na základe potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, kde bude tento príjem zahrnutý).

Ak takáto daňovníčka bude mať celoročné zdaniteľné príjmy do sumy polovice základnej nezdaniteľnej sumy, tak tento príjem bude automaticky daňovo vyrovnaný (vtedy ani nie je povinná podávať daňové priznanie). Vychádzame z § 35 ods. 3 písm. a) ZDP. Na uvedený účel je výhodné, aby zamestnankyňa, aj keď v momentálnom čase (počas MD/RD) nepoberá zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, mala naďalej u „hlavného“ zamestnávateľa (spravidla pred odchodom na MD) podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Je vhodné predĺžiť jeho platnosť na ďalší rok (podpísaním do konca januára), aj keď momentálne príjmy nepoberá. V takom prípade potom nepeňažný príjem, ak je nižší ako mesačná nezdaniteľná suma, bude daňovo vysporiadaný v čase plnenia (pretože vyjde nulový preddavok na daň). Ak je takýto príjem vyšší, platí, čo sme uviedli pri nepeňažných príjmoch. Vypočítaný preddavok na daň (po zohľadnení mesačnej nezdaniteľnej sumy) sa vysporiada neskôr.


Takýmto zdaniteľným nepeňažným príjmom býva často v čase splácania bezúročnej pôžičky ženami na MD/RD suma „bežného” úroku. Ak zamestnankyňa nemá podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti, zdanenie sa vykoná spôsobom, ako bolo uvedené – pri najbližšom peňažnom plnení alebo po skončení roka.

Ak má podpísané vyhlásenie, tak „prebehne” výpočet na mzdovom liste a príjem je preddavkovo zdanený (preddavok na daň je nula v prípade, ak čiastkový základ dane je nižší, resp. najviac rovný mesačnej nezdaniteľnej sume základu dane).

Všeobecne platí, že zdanenie príjmov zo závislej činnosti (počas RD) sa vykoná štandardným spôsobom.

Preddavky na daň

Príjem, ktorý bol zdanený preddavkom na daň (aj keď bol nulový), nie je z celoročného hľadiska daňovo vysporiadaný. Počíta sa povinne do ročných zdaniteľných príjmov na účely posúdenia, či bude žena povinná podať daňové priznanie (alebo alternatívne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania).

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Ani žene nemožno zdaniť príjmy zo závislej činnosti, ktoré všeobecne nie sú predmetom dane z tohto druhu príjmov. Ide napr. pri tehotnej žene alebo žene na RD o nárokové cestovné náhrady, ak je vyslaná na pracovnú cestu, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa príslušných predpisov, pracovného oblečenia, preventívnej zdravotnej starostlivosti v zmysle osobitných predpisov, atď.

Od dane oslobodené príjmy

Keďže pri zdanení príjmov do úvahy berieme len zdaniteľné príjmy, pripomíname, že poberanie