dnes je 15.7.2024

Input:

Pokuty

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8 Pokuty

Ing. Anna Križanová, Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Bc. Monika Gajdošová

V zmysle ustanovení § 26 ZZP, za nesplnenie povinností ustanovených v ZZP, môže úrad uložiť pokutu, ktorej výška je diferencovaná v závislosti od povinností uložených jednotlivým nositeľom povinností.

Úrad môže uložiť pokutu za každé nesplnenie povinnosti; pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti. Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad môže uložiť pokutu vo výške dvojnásobku pokuty, ak k porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia