dnes je 26.6.2019
Input:

Podiely na zisku

1.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nasledujúci príspevok obsahuje odpovede na viaceré vaše otázky súvisiace s nejasnosťami, ktoré sa týkajú platenia odvodov z podielov na zisku (ďalej aj „dividenda“) a ich zdaňovania, ktoré vyplácajú fyzickým osobám obchodné spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti (ďalej len „s. r. o.“ a „a. s.“).

V praxi sa môže vyskytnúť viacero praktických problémov. Pre posúdenie konkrétneho prípadu a jeho správne riešenie je dôležité najmä:

  • v ktorom zdaňovacom období obchodná spoločnosť zisk, z ktorého vypláca podiel na zisku, dosiahla (účtovne vykázala) a

  • či podiel na zisku vypláca obchodná spoločnosť zamestnancovi s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti na imaní spoločnosti.

V odpovediach na otázky vychádzame zo súčasného znenia:

  • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“),

  • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“),

  • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“).

Podiel na zisku nie je predmetom dane

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP platí, že podiel na zisku (dividenda) nie je predmetom dane v prípade, ak je vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. Podľa § 5 ods. 7 písm. i) ZDP platí, že podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva je oslobodený od dane.

Podľa § 52 ods. 24 ZDP ide o podiely na zisku, ktorý bol vykázaný za zdaňovacie obdobie po 31.12.2003. Spoločníkom s. r. o., akcionárom a. s., členom družstva, členom štatutárnych a dozorných orgánov a zamestnancom sa nezdaňujú podiely zo zisku, ak bol vytvorený v zdaňovacom období 2004 a neskôr.

Platenie poistného na sociálne poistenie

Podľa § 138 ods. 1 ZSP vymeriavacím základom zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) ZSP, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti a aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP a § 5 ods. 7 písm. i) ZDP.

Napríklad:

Spoločník s. r. o. má majetkovú účasť v s. r. o., podiel na zisku uňho nepredstavuje vymeriavací základ podľa ZSP, sociálne poistenie neplatí.

Platenie poistného na zdravotné poistenie

Podľa § 10b ods. 1 písm. e) ZZP je podiel na zisku (dividendy) zárobkovou činnosťou a tvorí vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 ZZP. Podľa § 36 ods. 12 ZZP (prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2011) povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v zdaňovacom období po 1.1.2011, teda až zo zisku za rok 2011 a neskôr.

Podľa § 10b ods. 1 písm. e) ZZP sa pod pojmom dividendy rozumie:

podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP a § 5 ods. 7 písm. i) ZDP.

Vymeriavacím základom z dividend (najskôr z dividend zo zisku za rok 2011) je príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu za rozhodujúce obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Minimálny základ za rozhodujúce obdobie 2011 je suma 329,06 . Predstavuje minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa na účely platenia preddavkov na poisté a poistného na zdravotné poistenie podľa ZZP od 1.1.2011. Je odvodený od 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009, ktorý podľa Opatrenia MPSVR SR č. 164/2010 Z. z. predstavuje sumu 8934 /rok, čo je dvanásťnásobok priemernej mzdy (12 × 744,5 /mesiac).

44,2 % z (8934 /rok /12) = 329,06 /mesiac 

Z príjmu z dividend platia poistné na zdravotné poistenie všetky skupiny poistencov. Právnická osoba, ktorá dividendy vypláca, neodvádza preddavky na poistné na zdravotné poistenie počas roka. Do vymeriavacieho základu vstupujú až v rámci ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za príslušný kalendárny rok (ďalej len „RZZP“). Sadzba poistného z príjmu z dividend je 10 % z vymeriavacieho základu, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 5 %.

Zamestnanec, SZČO, samoplatiteľ alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 ZZP, ktorý má príjem z dividend, má povinnosť platiť poistné aj z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu, v roku 2011 sumu 329,06 . Za dividendu na účely RZZP roka 2011 sa nepovažuje príjem vyplatený zo zisku, ktorý bol vytvorený za účtovné obdobie, ktoré začalo pred 1.1.2011.

Príklad

Spoločnosť s. r. o. vyplatila podiel na zisku konateľom s. r. o. a spoločníkom s. r. o. v roku 2011 zo zisku, ktorý spoločnosť s r.o. dosiahla ešte v roku 2010. Tento príjem nie je vymeriavacím základom na účely RZZP za rok 2011.

V rámci RZZP za rok 2011 sa zúčtuje napríklad: príjem z dividend, vyplatený v roku 2011, vtedy, ak bola likvidovaná s. r. o. v roku 2011. V rámci likvidácie bol vyplatený osobe podiel zo zisku, ktorý s. r. o. dosiahla v roku 2011. Vymeriavacím základom je v takomto prípade príjem z dividend znížený o 329,06 .

Vyhláška č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „vyhláška“), ktorá nadobudla účinnosť 15.4.2012 a zrušila vyhlášku č. 239/2006 Z. z. Táto vyhláška ustanovuje poistencom v § 7 oznamovaciu povinnosť súvisiacu s dosahovaním príjmu z dividend.

V prípade, ak mal poistenec (zamestnanec, SZČO, samoplatiteľ alebo poistenec štátu) príjmy z dividend, oznámi na predpísanom tlačive, ktorým je príloha č. 2 vyhlášky „OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 2011“ najneskôr do konca mája 2012 príslušnej zdravotnej poisťovni

  • výšku príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • výšku príjmu z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) ZZP (ide o príjem podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) ZDP, pričom sa uvádza suma, ktorá presiahne za rok 2011 sumu 329,06 .

Prílohu č. 2 vypĺňajú a odovzdávajú iba poistenci, ktorí mali v roku 2011 uvedené príjmy.

Poistenec v oddiele II v riadku „Typ platiteľa poistného“ uvádza niektorý z kódov, alebo ak bol poistenec počas roka viacerými typmi platiteľa poistného, uvádza viaceré príslušné kódy:

A - zamestnanec, B - SZČO, C - samoplatiteľ alebo D - poistenec štátu.  

Táto povinnosť súvisí s poskytnutím kompletných informácií, aby mohla príslušná zdravotná poisťovňa správne vykonať RZZP za každého svojho poistenca, nakoľko príjem z dividend daňovník neuvádza do daňového priznania a ZZP neustanovuje obchodnej spoločnosti povinnosť oznamovať príslušným zdravotným poisťovniam vyplatenie dividend fyzickým osobám.

Otázka č. 1:

Ako je to so zdravotným poistením z vyplatenia zisku spoločníkom za rok 2011. Treba ich nahlásiť do zdravotnej poisťovne alebo aký je postup. Ako sa bude odvádzať to poistné?

Odpoveď č. 1:

Ak s. r. o. vyplatila podiel na zisku v roku 2011 spoločníkom s. r. o., je dôležité to, či bol zisk dosiahnutý v zdaňovacom období, ktoré predchádza roku 2011. Predpokladám, že ide o podiel na zisku z roku 2010, prípadne skoršie roky, ktoré s. r. o. vyplatila v roku 2011.

V takomto prípade, spoločník s. r. o. z vyplateného podielu na zisku:

  • neplatí poistné na sociálne poistenie, pretože má majetkovú účasť v s. r. o.,

  • neplatí poistné na zdravotné poistenie, pretože bol zisk vytvorený v zdaňovacom období, ktoré predchádza roku 2011,

  • neplatí daň.

Žiadna oznamovacia alebo prihlasovacia povinnosť v takomto prípade nevzniká.

O zisk dosiahnutý v zdaňovacom období roka 2011 by mohlo ísť iba v takom prípade, ak by bola s. r. o. likvidovaná v roku 2011 a