Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Platitelia poistného

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Platitelia poistného

Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová, Ing. Martina Švaňová

So skutočnosťami rozhodujúcimi pri vzniku verejného zdravotného poistenia je spojená aj povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie.

Poistenec, ktorý nezaplatil poistné

Poistenec, ktorý nezaplatil ani na výzvu príslušnej zdravotnej poisťovne:

  • preddavok na poistné po lehote splatnosti najmenej za 3 mesiace,

  • nedoplatok poistného,

  • pohľadávku na poistnom ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou v sume vyššej ako 100 eur a ktorý je z tohto dôvodu uvedený v zozname dlžníkov podľa § 25 ZZP

má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedená úprava predstavuje určitý postih takýchto poistencov. Jej prvoradým cieľom je preventívne pôsobiť na poistencov, aby si plnili zákonom ustanovenú povinnosť platiť poistné.


Upozornenie

Právo iba na úhradu neodkladnej starostlivosti podľa § 9 ods. 2 ZZP sa netýka dlžníka:

a) ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátkový kalendár na úhradu dlžných súm

b) od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní

c) na majetok ktorého bol vyhlásený

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: