Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Platitelia poistného

18.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Platitelia poistného

Ing. Jolana Strýčková

So skutočnosťami rozhodujúcimi pri vzniku verejného zdravotného poistenia je spojená aj povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie.

Poistenec, ktorý nezaplatil poistné

Poistenec, ktorý nezaplatil ani na výzvu príslušnej zdravotnej poisťovne:

  • preddavok na poistné za 3 mesiace v kalendárnom roku,

  • nedoplatok poistného,

  • poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou alebo

  • úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, ak sa mu poskytla v rozsahu ustanovenom v ZoRZS uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v sume vyššej ako 10 eur a ktorý je z tohto dôvodu uvedený v zozname dlžníkov podľa § 25 ZZP, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedená úprava predstavuje určitý postih takýchto poistencov, ale jej prvoradým cieľom je preventívne pôsobiť na poistencov, aby plnili zákonom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: