dnes je 20.6.2019
Input:

Osvojenie dieťaťa a rodičovská dovolenka zamestnanca v roku 2019

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.2.2 Osvojenie dieťaťa a rodičovská dovolenka zamestnanca v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Naša zamestnankyňa uznesením Okresného súdu o zverení maloletého dieťaťa prevzala dňa 5. 11. 2018 do predosvojiteľskej starostlivosti dieťa, ktoré sa narodilo 26. 7. 2018. V súčasnosti čerpá materskú dovolenku a následne požiada o rodičovskú dovolenku. Aká sa v jej prípade má poskytnúť rodičovská dovolenka. Iba do 3 rokov veku dieťaťa, t. j. do 26. 7. 2021? Alebo má v tomto prípade nárok na rodičovskú dovolenku v trvaní troch rokov odo dňa prevzatia dieťaťa, t. j. do 5. 11. 2021 vrátane?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 166 ods. 2 ZP je na prehĺbenie starostlivosti o dieťa zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnankyni, ktorá o to požiada, rodičovskú dovolenku (RD) až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť jej RD až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na 1 mesiac.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnankyňou dohodnúť, že RD možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 5 rokov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 8 rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa predchádzajúceho odseku nečerpala.

Toto však všeobecné ustanovenia ZP, vzťahujúce sa na zamestnancov, ktorým nebolo dieťa zverené súdom do starostlivosti (biologickí rodičia).

Podľa § 169 ZP má nárok na MD a RD aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Vo vašom prípade (ide o ženu) sa MD poskytuje odo dňa