Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Opravy chýb pri priebežnom zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti

27.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulom čísle časopisu sme uviedli, ako opraviť chyby, ktoré sa môžu stať zamestnávateľom pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

V tomto príspevku poukážeme na to, ako sa postupuje v prípade chýb, ktoré sa môžu stať pri bežnom (preddavkovom) zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti.

Pri výplate príjmov zo závislej činnosti zdanenie vykonáva priebežne počas roka zamestnávateľ. Za zrazené preddavky na daň majetkovo zodpovedá. Predpokladáme, že ide o platiteľa dane, zaregistrovaného na príslušnom finančnom úrade.

V priebehu roka sa chyby často stanú nielen pri výpočte preddavkov na daň, ale aj pri uplatňovaní daňového bonusu, pri oneskorenom odvode preddavkov na daň alebo pri žiadaní finančného úradu o vyplatenie mesačného daňového bonusu v nesprávnej výške. Chyba sa môže spraviť aj formálna - napr. zlým výpočtom, omylom odvedená nesprávna suma, atď.

V praxi môžu nastať nasledovné situácie:

a) Nedoplatok na preddavkoch na dani

Pri nižšej zrážke preddavku na daň z príjmu zamestnanca, t. j. pri nedoplatku na preddavku na daň platí, že tento nedoplatok môže zamestnávateľ zamestnancovi dodatočne zraziť z jeho príjmov najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu nebolo do tohto termínu vykonané ročné zúčtovanie alebo ak zamestnanec ešte nepodal daňové priznanie. Vychádzame z § 40 ods. 3 písm. b) ZDP.

Napríklad, ak zamestnávateľ zamesnancovi omylom zrazil z príjmov zo závislej činnosti nižší preddavok na daň z májovej výplaty 2012 a zistil to až v júli 2012. Zamestnancovi je povinný dlžnú sumu zraziť z jeho príjmu čo najskôr, najneskôr tak musí spraviť do konca marca 2013, resp. ak mu bude za rok 2012 vykonávať ročné zúčtovanie, tak do jeho vykonania.

Vidíme, že v zákone v podstate nie je riešená konkrétna lehota, dokedy je potrebné vykonať opravu od zistenia chyby. Je len stanovený hraničný termín (do konca marca ). Je otázne, ako sa zamestnávateľ dozvie skutočnosť, že sa zamestnancovi vykonalo ročné zúčtovanie, ak mu ho nevykonáva on sám, alebo či už zamestnanec podal daňové priznanie.

Je možné odporúčať predmetnú opravu, t. j. zrážku nedoplatku preddavku na daň, vykonať zamestnancovi z príjmu čo najskôr, najneskôr do vystavenia potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za predchádzajúci rok (v ktorom k nedoplatku došlo), aby preddavok na daň uvedený v tomto potvrdení bol už v správnej výške. Inak chyba zistená pri kontrole sa bude musieť premietnuť do opravného potvrdenia.

Ide o to, že podľa § 40 ods. 7 ZDP platí, že ak zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie neuviedol zamestnancovi, ktorý za toto obdobie podal daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo ktorému vykonal iný zamestnávateľ ročné zúčtovanie, správne údaje v potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, že je povinný vystaviť tomuto zamestnancovi opravný doklad v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď dodatočný platobný výmer, ktorým sa tomuto zamestnávateľovi vyrubila daň alebo rozdiel dane, nadobudol právoplatnosť. V tomto prípade sa neuplatní v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti postup podľa daňového poriadku, ktorý sa týka sankcií u zamestnanca, ktorý za toto zdaňovacie obdobie podal daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (úrok z omeškania za krátenie dane). Vychádza sa z toho, že o chybe zamestnanec nevedel a daňové priznanie vyplnil v dobrej viere (na základe obdržaného potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti).

Napriek uvedenému je možné zamestnávateľom odporúčať, aby predmetný nedoplatok na mesačných preddavkoch na daň zamestnancom zrazili (dodanili príjem) čo najskôr od zistenia, t. j pri najbližšej možnej výplate príjmu, aj kvôli sankcii. Úrok z omeškania, ktorý vyrubí správca dane za každý deň omeškania príslušným percentom (§ 156 ods. 5 daňového poriadku). Platí to v prípadoch, ak o predmetnú sumu zamestnávateľ odviedol správcovi dane menej. Bližšie k úrokom z omeškania

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: