dnes je 3.6.2020

Input:

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného

13.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného

Ing. Eva Gášpárová

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Zvýšenie súm vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %. Podľa štatistických údajov za mesiac február 2019 bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách, nakoľko mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike dosiahol hodnotu 105,8 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,8 %.

Podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa od 1. 7. 2019 sumy stravného zvyšujú nasledovne:

 • - pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 5,10 €,
 • - pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 7,60 €,
 • - pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 11,60 €.

1. Vplyv zvýšenia súm na poskytovanie stravného pri tuzemských pracovných cestách

Poskytovanie stravného pri tuzemských pracovných cestách upravuje § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Poskytnutie stravného pri pracovnej ceste je kompenzáciou vyšších výdavkov na stravovanie, ktoré zamestnancovi vzniknú z dôvodu účasti na pracovnej ceste oproti bežným výdavkom na jeho stravovanie. Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených zákonom o cestovných náhradách a vo výške v závislosti od trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, v sume pre časové pásmo určené predmetným opatrením.

Zamestnávateľ môže podľa § 5 ods. 5 zákona o cestovných náhradách zo zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania individuálne v pracovnej zmluve alebo dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohode o vykonaní práce, dohode o pracovnej činnosti, dohode o brigádnickej práci študentov) dohodnúť iné podmienky na poskytovanie stravného ako aj nižšie sumy stravného najviac však o 5 % z ustanovenej sumy stravného. Takto stanovené sumy stravného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor. V jednotlivých časových pásmach sa tak môžu dohodnúť nasledovné sumy stravného:

 • - v prvom časovom pásme: od 4,85 € do 5,09 €,
 • - v druhom časovom pásme: od 7,22 € do 7,59 €,
 • - v treťom časovom pásme: od 11,02 € do 11,59 €.

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu, stravné sa mu neposkytne. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne alebo poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích služieb, stravné sa mu podľa § 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách kráti. Miera krátenia je viazaná na jedno hlavné jedlo a je stanovená percentom z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného (podľa § 5 ods. 5 zákona). Pre časové pásmo nad 18 hodín je krátenie nasledovné:

 • - krátenie o 25 %, t.j. o 2,90 € pri bezplatne poskytnutých raňajkách – stravné je vo výške 8,70 €,
 • - krátenie o 40 %, t.j. o 4,64 € pri bezplatne poskytnutom obede – stravné je vo výške 6,96 €,
 • - krátenie o 35 %, t.j. o 4,06 € pri bezplatne poskytnutej večeri – stravné je vo výške 7,54 €.

Takto stanovená suma stravného sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Stravné sa nekráti v prípade, ak zamestnanec nemohol využiť bezplatne zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré on nezavinil.


Nárok zamestnanca na stravné v závislosti od dĺžky trvania tuzemskej pracovnej cesty, poskytnutého bezplatného stravovania a zaokrúhlení sumy stravného na najbližší eurocent nahor bude od 1. 7. 2019 nasledovný:

Trvanie cesty  5 - 12 hodín  12 - 18 hodín  nad 18 hodín  
Základný nárok na stravné  5,10 €  7,60 €  11,60 €  
Pri poskytnutých raňajkách  2,20 €  4,70 €  8,70 €  
Pri poskytnutom obede  0,46 €  2,96 €  6,96 €  
Pri poskytnutej večeri  1,04 €  3,54 €  7,54 €  
Pri poskytnutých raňajkách a obede  0,00 €  0,60 €  4,06 €  
Pri poskytnutom obede a večeri  0,00 €  0,00 €  2,90 €  
Pri poskytnutých raňajkách a večeri  0,00 €  0,64 €  4,64 €  
Pri poskytnutí celodennej stravy  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

2. Vplyv zvýšenia súm stravného na stravovanie zamestnancov

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách a aktuálneho Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, t.j. minimálne 55 % ceny jedla, ale maximálne 55 % stravného v prvom časovom pásme, od 1. 7. 2019 – maximálne 2,81 €. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Určenie maximálnej výšky príspevku zamestnávateľa vo výške 55 % zo sumy 5,10 € platí aj v prípade, ak cena poskytovaného jedla je nižšia ako 5,10 €. Okrem tohto príspevku zamestnávateľ poskytuje aj príspevok zo sociálneho fondu.


 • - ak je cena jedla 4,50 €, príspevok zamestnávateľa môže byť v rozsahu od 2,48 € (55 % zo sumy 4,50 €) až do 2,81 € (55 % zo sumy 5,10 €),
 • - ak je cena jedla 6 €, príspevok zamestnávateľa bude 2,81 €, pretože 55 % zo sumy 6 € je 3,30 €, čo prevyšuje maximálny možný príspevok.

Zamestnávateľ môže svoju povinnosť zabezpečenia stravovania vo výnimočných prípadoch splniť aj poskytnutím finančného príspevku. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok v sume najviac do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách v prípade ak:

 • - stravovanie neumožňujú podmienky výkonu práce, ako napr. v ťažobnom priemysle, doprave, lesníctve,
 • - zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie, napr. pri prevádzke neúmerne vzdialenej od poskytovateľov stravovania, alebo ak stravovanie prostredníctvo stravovacích poukážok by nebolo možné uskutočniť v stravovacom zariadení v priebehu prestávky v práci na jedlo,
 • - ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára nemôže využiť zo zdravotných dôvodov žiadny zo zabezpečených spôsobov stravovania,
 • - ide o zamestnanca pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovania ako ostatným zamestnancom alebo by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráca.

Popri finančnom príspevku z prostriedkov zamestnávateľa môže zamestnávateľ poskytnúť na stravovanie aj finančný príspevok zo sociálneho fondu.


Zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov, ktorí vykonávajú výskumné práce vo vysokohorskom prostredí. Stravovanie im zabezpečiť nevie z dôvodu veľkej vzdialenosti od poskytovateľov stravovania a nemožnosti dovozu stravy na miesto výkonu ich práce, preto im bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie, ktorý od 1. 7. 2019 môže byť z prostriedkov zamestnávateľa maximálne vo výške 2,81 € na jedno jedlo.

Pri zabezpečení stravovania prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby,