dnes je 3.6.2020

Input:

Odmeňovanie za čas pracovnej pohotovosti

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.10.2 Odmeňovanie za čas pracovnej pohotovosti

Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške najmenej 20 % sumy minimálnej mzdy v eurách na hodinu; s účinnosťou od 1. januára 2018 patrí zamestnancovi za čas pracovnej pohotovosti mimo pracoviska náhrada v sume najmenej 0,5518 eura na hodinu. Spodná hranica výšky nároku na náhradu za pracovnú pohotovosť je všeobecne záväznou, takže ju musia rešpektovať aj účastníci kolektívneho vyjednávania. Ak by zamestnávateľ poskytoval náhradu za pracovnú pohotovosť v minimálnej výške, ale zaokrúhlenej na najbližší eurocent, zaokrúhlenie musí smerovať vždy nahor, t.j. náhrada za pracovnú pohotovosť by predstavovala 0,56 eura na hodinu.


Zamestnanec pracuje v rovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase na 5 dní týždňa po 8 hodín. Zamestnávateľ zamestnancovi nariadi, aby bol v sobotu v čase od 7.00 do 15.00 v mieste bydliska pripravený, že bude zavolaný na vykládku vagónov. Zamestnanec je na pracovisko zavolaný o 12.00 a do 16.00 vykonával prácu. Pracovná pohotovosť mimo pracoviska trvala 5 hodín (od 7. do 12. hodiny), za čo má nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % sumy hodinovej minimálnej mzdy pre 40-hodinový týždenný pracovný čas. Za 4 hodiny výkonu práce v čase medzi 12. a 16. hodinou mu patrí mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas najmenej vo výške 25 % jeho priemerného zárobku.

Pracovná pohotovosť na pracovisku

Za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku sa zamestnancovi neposkytuje náhrada za pracovnú pohotovosť, ale mzda za čas neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku.

V prípade nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti na pracovisku má zamestnanec nárok na mzdu, ktorej výška závisí od výšky základnej zložky mzdy.


Zamestnanec má ako základnú zložku mzdy, ktorej výška závisí od odpracovaného času, dohodnutý mesačný plat napr. sumou 930 eur. V mesiaci s fondom pracovného času 176 pracovných hodín mal 30 hodín pracovnej pohotovosti na pracovisku, z čoho 10 hodín predstavovala neaktívna časť a 20 hodín bolo prácou nadčas. Za 10 hodín neaktívnej pracovnej pohotovosti má zamestnanec nárok na pomernú časť mesačného platu (základnej zložky mzdy) vo výške 52,84 eura (930 eur × 10/176) a za 20 nadčasových hodín má nárok na mzdu za prácu nadčas vo výške 105,68 eura plus mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve, ako aj na ďalšie plnenia, ktoré sú súčasťou dosiahnutej mzdy za prácu nadčas (napr. alikvotnú časť pohyblivej zložky mzdy a pod.).


Pokiaľ by základná zložka mzdy bola dohodnutá nižšou sumou, než je suma minimálnej mzdy, mzda musí byť poskytnutá najmenej vo výške hodinovej minimálnej mzdy.


Zamestnanec má mzdové podmienky dohodnuté tak, že základná zložka mzdy, ktorou je hodinová mzda, je dohodnutá sumou 2,50 eura, ku ktorej sa zamestnancovi poskytuje pohyblivá zložka závislá od množstva kusov balení preloženého tovaru. Zamestnanec má nariadenú pracovnú pohotovosť na pracovisku, ktorá trvala 1,5 hodiny a bola ukončená výkonom práce. Keďže základná zložka je nižšia ako aktuálna suma hodinovej minimálnej mzdy, mzda za 1,5-hodiny neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku musí byť vypočítaná z aktuálnej výšky hodinovej minimálnej mzdy (v roku 2018 zo sumy 2,759 eura na hodinu za 1,5 hodiny = 4,14 eura). Za čas výkonu práce počas pracovnej pohotovosti patrí zamestnancovi základná zložka mzdy, prémie podľa množstva vyskladneného tovaru a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Priaznivejšia úprava nárokov na mzdu

Výška sadzby náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska 20 % zo sumy minimálnej mzdy je ustanovená ako spodná hranica nároku. Okrem možnosti dohodnúť náhradu vyššou sadzbou alebo diferencovať výšky sadzieb náhrad podľa obdobia jej výkonu, sa často využíva dojednanie osobitnej minimálnej dennej hranice výšky náhrady.


V kolektívnej zmluve sú dohodnuté nasledovné sadzby náhrady za nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť mimo pracoviska:

  • 0,70 eura/h. v pracovných dňoch, najmenej však 3,50 eura za