dnes je 20.6.2019
Input:

Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.2 Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy /zákon proti byrokracii/ menil § 10a ods. 3 z. č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení s účinnosťou od 1. 1. 2019 vo vzťahu k výberu sprostredkovateľov a rozhodcov a overovaniu ich odbornej spôsobilosti a precizoval definíciu bezúhonnosti. Bezúhonný občan na účely zákona o kolektívnom vyjednávaní je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti občan poskytne ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov /zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/.

Zákon č. 268/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a v § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta, ktorá znela - kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) a d) sa uzatvára na jeden kalendárny rok. Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní kolektívna zmluva sa uzaviera na dobu, ktorá je v nej výslovne určená. Ak k určeniu tejto doby nedôjde, predpokladá sa, že sa dohodla na jeden rok. Touto zmenou sa umožňuje uzatváranie KZVS pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok, vypúšťa sa obmedzenie dĺžky účinnosti takejto kolektívnej zmluvy, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú. Takýto postup umožnil dojednať zvýšené nároky pre zamestnancov lepšie, než by sa dohodli v kolektívnej zmluve na jeden kalendárny rok a garantovať ich rast aj v dlhšom časovom období (napr. dva kalendárne roky). V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na príslušný kalendárny rok” a slovo „platnosti” sa nahrádza slovom „účinnosti”. Ak sa neuzatvorila kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) na príslušný kalendárny rok a ak uplynulo obdobie, na ktoré sa uzatvorila podniková kolektívna zmluva v služobnom úrade, účinnosť tejto podnikovej kolektívnej zmluvy sa predlžuje do nadobudnutia platnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) . Tento zákon nadobudol účinnosť 15. októbra 2018.

KZVS § 2 ods. 3

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je zmluva uzavretá pre väčší počet zamestnávateľov medzi vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov (podľa zákona o združovaní občanov), zmluva uzavretá medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a zamestnávateľom, ktorým je štát, zmluva uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme /553/2003/ medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.

Platnosť KZ § 4

KZ sú platné, ak sú uzavreté písomne, podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami príslušných odborových orgánov a zamestnávateľmi, prípadne zástupcami ich organizácií. KZVS – sú platné, ak sú doložené zoznamom zamestnávateľov - § 5 ods. 2 písm. a) , okrem KZVS pre verejných zamestnancov. Zoznam zamestnávateľov obsahuje obchodné meno, sídlo, IČO, SK NACE (kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa).

Odvetvie KZVS § 4 ods. 3

KZVS – sa uzatvára pre odvetvie (SK NACE na úrovni divízie – dve čísla), pre časť odvetvia, ak sa dohodli zmluvné strany (SK NACE na úrovni skupiny – tri čísla). KZVS obsahuje označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, kde pôsobí odborová organizácia. Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev 2 platí v krajinách Európskej únie.

Pristúpenie ku KZVS § 5 ods. 3

KZVS je záväzná pre zamestnávateľa, ktorý nie je združený v organizácii zamestnávateľov, ak zamestnávateľ požiada zmluvné strany o pristúpenie ku KZVS a zmluvné strany súhlasia. Zmluvné strany oznámia ministerstvu pristúpenie zamestnávateľa do 15 dní. Pristúpenie sa na žiadosť ministerstva oznamuje v Zbierka zákonov SR.

Reprezentatívna KZVS § 7

Reprezentatívna KZVS v odvetví alebo v časti odvetvia je KZVS uzatvorená medzi organizáciou zamestnávateľov, v ktorej združení zamestnávatelia, ktorých kód podľa SK NACE na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je KZVS uzatvorená, zamestnávajú väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú KZVS, ktorých kód podľa SK NACE na úrovni divízie alebo skupiny je rovnaký ako označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je KZVS uzatvorená, a vyšším odborovým orgánom odborovej organizácie, v ktorej združené odborové organizácie pôsobia u viac ako 30 % zamestnávateľov uvedených v zozname zamestnávateľov a v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa doručilo oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej KZVS, boli zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy alebo požiadali o určenie sprostredkovateľa s cieľom jej uzatvorenia (uvedená podmienka sa považuje za splnenú pre odborovú organizáciu, ktorá ku dňu oznámenia pôsobí u zamestnávateľa zaradeného do zoznamu zamestnávateľov menej ako 24 mesiacov), alebo ak bolo doručené spoločné oznámenie zmluvných strán KZVS o uzatvorení reprezentatívnej KZVS .

Reprezentatívna KZVS a jej záväznosť § 7

Reprezentatívna KZVS je záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Z. z. SR zverejnené oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej KZVS, ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca, od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie zverejnené po pätnástom dni kalendárneho mesiaca.

Výnimky § 7a

Rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo dodatku k nej sa nevzťahuje na zamestnávateľa a zamestnancov zamestnávateľa,

a) pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa ku dňu zverejnenia oznámenia,

b) ktorý je v úpadku ku dňu účinnosti rozšírenia,

c) ktorý je v likvidácii ku dňu účinnosti rozšírenia,

d) u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa ku dňu zverejnenia oznámenia,

e) ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bolo zverejnené oznámenie,

f) ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bolo zverejnené oznámenie,

g) ktorého postihla mimoriadna udalosť, ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia trvajú,

h) ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu zverejnenia oznámenia; to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorý je právnym nástupcom iného zamestnávateľa a ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v súčte s podnikateľskou činnosťou tohto iného zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov.

Oznámenie č. 356/2018 Z. z. o reprezentatívnych KZVS

MPSVR SR oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve do 4. decembra 2018 oznámené tieto reprezentatívne KZVS:

KZVS 1. apríla 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. apríla 2018 do 31. marca