dnes je 17.9.2019
Input:

Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.1 Novela Zákonníka práce a ďalších zákonov účinná od 1. mája 2018 a 1. mája 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

/Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákona o štátnej službe, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o minimálnej mzde, Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o sociálnom poistení/

Schválená novela Zákonníka práce upravuje výšku niektorých mzdových zvýhodnení (noc, sviatok), zavádza nové mzdové zvýhodnenia (sobota, nedeľa), mzdové zvýhodnenia zavádza aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, rieši niektoré oblasti na základe poznatkov z praxe s cieľom znížiť administratívnu záťaž, spresňuje postupy a možnosti riešení nárokov v osobitných prípadoch, zavádza peňažné plnenie z dôvodu dovolenky a Vianoc (13. a 14. mzdu).

Novela sa týka týchto ustanovení:

Zákonník práce

Vysielanie zamestnancov, § 5 ZP

V prípade, ak je zamestnanec štátny príslušník tretieho štátu vyslaný na výkon prác v rámci cezhraničného poskytovania služieb na územie SR zamestnávateľom usadeným v treťom štáte, na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo iného členského štátu Európskej únie počas ich dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 odsekov 2 , 3, 5 až 10 ZP. Ide o zákaz sociálneho dumpingu. Ustanovenie § 5 odseku 14 tým nie je dotknuté (vnútropodnikový presun). 

Predzmluvné vzťahy, ponuka zamestnania, § 41ZP

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nemôže so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa zákona o službách zamestnanosti. V tejto súvislosti sa novelizuje zákon o službách zamestnanosti tak, aby  zamestnávateľ  pri zverejňovaní ponuky zamestnania, bol povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.

Domácka práca a telepráca, § 52 ZP

Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (doplnené novelou), a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Potvrdenie o zamestnaní, § 75 ZP

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, ale nebude v ňom uvádzať údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti. Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách určených zákonom o dani z príjmov, zákonom o sociálnom poistení. Menia sa v § 75 ods. 2 písmená d) a e) ZP. Podľa písm. d) je zamestnávateľ povinný uviesť v potvrdení o zamestnaní údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 ZP vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, podľa písm. e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a ZP. Ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

Začiatok dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami, § 95 ZP

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. V súvislosti so spresnením začiatku soboty a nedele na pracoviskách s nočnými zmenami sa zavádza obdobná úprava aj v prípade dňa pracovného pokoja.

Pracovná pohotovosť, § 96 ZP

Zamestnávateľ môže za podmienok ustanovených v § 94 ZP zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska aj na dobu, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti. Ustanovenie § 122 ods. 3 ZP tým nie je dotknuté. Pracovnú pohotovosť bude možné dohodnúť alebo nariadiť aj počas sviatku, čo doteraz nebolo legislatívne upravené. Zamestnanec bude mať nárok na mzdu alebo náhradu mzdy za sviatok popri náhrade za pracovnú pohotovosť.

Mzda § 118 nový odsek 4 ZP

Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti:

a) obdobia letných dovoleniek,

b) vianočných sviatkov.

Podľa § 130 ZP ods. 2 ZP mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) ZP sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Ide o peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda).

S účinnosťou od l. mája 2018 a postupne v nasledujúcich rokoch za splnenia podmienok a do sumy 500 eur pre tzv. 13. mzdu a rovnako do sumy 500 eur pre tzv. 14. mzdu bude toto peňažné plnenie postupne daňovo aj odvodovo zvýhodňované. Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia roku 2018, od dane z príjmov v roku 2019 a od sociálnych odvodov až od roku 2021. Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa má do výšky 500 eur prvýkrát oslobodiť od zdravotných odvodov od tohto roka, od dane z príjmov takisto od tohto roka a od sociálnych odvodov od roku 2019. Z trinásteho a štrnásteho platu, ktorý prevyšuje sumu 500 eur, sa bude naďalej platiť daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Podľa § 293ec zákona o sociálnom poistení, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018, súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je aj príjem oslobodený od dane - dovolenková mzda, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020. Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane - vianočná mzda, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018. Dovolenková - 13. mzda – bude v rokoch 2019 a 2020 súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to vrátane sumy oslobodenej od dane z príjmov fyzických osôb. Vianočná -14. mzda - v roku 2018 bude súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to vrátane sumy oslobodenej od dane z príjmov fyzických osôb. V nasledujúcich rokoch nebudú súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, keďže budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Od dane oslobodené príjmy 13. mzda, 14. mzda

V § 5 odsek 7 písm. n) a o) zákona o dani z príjmov sa rozširujú o od dane oslobodené príjmy. Podľa písm. n) je to suma peňažného plnenia - 13. mzda vyplatená v termíne jún 2019 najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku /funkčného platu/ zamestnanca a pracovnoprávny /štátnozamestnanecký/ vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roku trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. Podľa písm. o) je to suma peňažného plnenia - 14. mzda vyplatená v termíne od decembra 2019 najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku /funkčného platu/ zamestnanca a pracovnoprávny /štátnozamestnanecký/ vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie – 13. mzda. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Vzhľadom na zavedenie mzdy pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzdy) sa navrhuje oslobodenie tejto mzdy v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu. Na uplatnenie oslobodenia od dane musia byť naraz splnené dve podmienky:

l. mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a

2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 24 mesiacov.

Vzhľadom na zavedenie mzdy pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. mzdy) sa navrhuje oslobodenie tejto mzdy v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu.

Pri uplatnení oslobodenia tejto mzdy musia byť splnené kumulatívne tri podmienky:

- mzda pri príležitosti vianočných sviatkov musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a

- zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 48 mesiacov a

- zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi mzdu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek spĺňajúcu podmienky oslobodenia uvedeného v písmene n).


Mzdový list, § 39 ods. 2 písm. f) druhý a tretí bod zákona o dani z príjmov

Mzdový list musí na daňové účely obsahovať za každý kalendárny mesiac podľa bodu 2 úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov, okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode a podľa bodu 3 sumy oslobodené od dane, okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode. Podľa § 39 ods. 2 písmena f) nového deviateho a desiateho bodu zákona o dani z príjmov mzdový list musí na daňové účely obsahovaťza každý kalendárny mesiac sumu peňažného plnenia 13. mzda a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n) a sumu peňažného plnenia 14. mzda a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

Podľa nového § 52zp zákona o dani z príjmov od 1. mája 2018 ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia - 13. mzda vyplatená v mesiaci jún 2019. Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia 14. mzda vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia 13. mzda najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018.

Zákon o dani z príjmov navrhuje prvýkrát uplatniť oslobodenie od dane na peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov v roku 2018, ak je vyplatená mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, na ktorú sa však v roku 2018 ešte nevzťahuje oslobodenie od dane. Aby sa mohlo uplatniť oslobodenie od dane pri mzde vyplatenej pri príležitosti vianočných sviatkov v roku 2018, pri výplate mzdy pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v roku 2018 musí byť splnená podmienka, že táto mzda bude vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Podľa § 13 nového odseku 18 zákona o zdravotnom poistení, ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie – 13. a 14. mzdu, ktoré je oslobodené od dane z príjmu, viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. V § 19 (povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného) ods. 1 písm. a) sa dopĺňa možnosť nevykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie poistného v prípade, ak nebol zamestnancom, ktorému bolo vyplatené peňažné plnenie podľa § 13 ods. 18 zákona o zdravotnom poistení, teda 13. a 14. mzda. Podľa § 20 (vykazovanie poistného) ods. 1 druhej vety sumu v mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný uviesť aj 13. a 14. mzdu, teda sumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu.

Podľa § 38em zákona o zdravotnom poistení, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018, vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitného predpisu, najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku /funkčného platu/ zamestnanca podľa osobitného predpisu a pracovnoprávny /štátnozamestnanecký/ vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov. Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu, viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. Ustanovenie S 13 ods. 18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu viacerými zamestnávateľmi. Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitného predpisu v kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa odseku 1.

V nadväznosti na postupné zavádzanie daňových a odvodových zvýhodnení 13. mzdy sa navrhuje, aby toto peňažné plnenie nebolo súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie v roku 2018 za predpokladu, ak bude zamestnávateľom zamestnancovi v mesiaci jún 2018 vyplatené podľa podmienok ustanovených v 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, aj napriek tomu, že v roku 2018 ide o zdaniteľný príjem zamestnanca. V nasledujúcich rokoch nebude príjem vyplatený podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie, keďže bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb.

Zákonník práce

Minimálne mzdové nároky, § 120 ZP

Do dosiahnutej mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (doplnené novelou), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Navrhuje sa zmeniť aj zákon o minimálnej mzde a rozšíriť okruh zložiek mzdy, ktorých sumy nebudú súčasťou celkovej mzdy porovnávanej so sumou minimálnej mzdy.

Mzda za prácu nadčas, § 121 ZP

V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa odseku 4, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. a, podľa novely, ak sa dohodol postup podľa odseku 4 poslednej vety, patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas.

Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP

Za prácu vo sviatok zamestnancovi bude patriť dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku /2018 - najmenej 2,7590 eura/. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie. Navrhuje sa ponechať súčasnú lehotu na čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok so spresnením, že táto lehota začína plynúť od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,

- v kolektívnej zmluve,

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odseku 1 a 2 sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Ak dôjde k dohode podľa prvej vety, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie.

Všeobecne: Sobota od 1. 5. 2018 - najmenej 25 % minimálnej mzdy/hodina /najmenej 0,68975 eur/

Výnimka:

- menej o 5 %- najmenej 20 % MM/hod: - zamestnávateľ, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu a dohodnuté v KZ, alebo

- najmenej 20 % MM/hod: - zamestnávateľ, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./, ak je to dohodnuté v pracovnej zmluve.

Všeobecne: Sobota od 1. 5. 2019 - najmenej 50 % minimálnej mzdy/hodina

Výnimka:

- najmenej 45 % MM/hod: - zamestnávateľ, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, dohodnuté v KZ, alebo

- najmenej 45 % MM/hod: - zamestnávateľ pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./, ak je to dohodnuté v pracovnej zmluve.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu od mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,

- v kolektívnej zmluve, alebo

- v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odseku 1 nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Ak dôjde k dohode podľa prvej vety, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1.

 

Všeobecne: Nedeľa od 1.5.2018 - najmenej 50 % minimálnej mzdy/hodina /najmenej 1,3795 eur/

Výnimka: menej o 10 %- najmenej 40 % MM/hod: - zamestnávateľ pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, dohodnuté v KZ, najmenej 40 % MM/hod: - zamestnávateľ pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov /posudzované k 31.12./,