dnes je 28.5.2020

Input:

Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.1.1 Nastavenie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v nepretržitej prevádzke, má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne. Podľa KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME alebo V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROKY 2019 - 2020 pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, je 35 hodín týždenne.

Prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien. Ak charakter práce vyžaduje odovzdávanie zmien jednotlivými zamestnancami, je potrebné rozvrhnúť pracovný čas tak, aby začínajúci zamestnanec mal stanovený začiatok pracovného času skôr o potrebný časový úsek, ako je stanovený koniec pracovného času končiaceho zamestnanca.

Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov /príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada/ a ak pre zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, koná samostatne. Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien oznámi zamestnávateľ písomne na mieste zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

Ak sa zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne po sebe nasledujúcich okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak.

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Priemerný týždenný pracovný čas počas tohto obdobia nesmie pritom presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas. Rovnako môže byť rozvrhnutý pracovný čas pre určité organizačné útvary alebo druhy prác.

Rozdiely oproti mesačnému fondu pracovného času nemusia byť rozhodujúce, ak je správne zostavený harmonogram striedania pracovných zmien. Zamestnanec každej zmeny, ktorý bude podľa stanoveného harmonogramu pracovať, by mal v priemere na týždeň v zásade odpracovať toľko pracovných hodín, koľko predstavuje ustanovený týždenný pracovný čas; ten v nepretržitej prevádzke podľa § 85 ods. 5 ZP nesmie byť dlhší ako 37,5 hodiny.

Na ilustráciu problému postačí 6-týždňový úsek. V rámci 6 týždňov pri týždennom pracovnom čase 37,5 hodín by každý zamestnanec mal odpracovať 225 hodín (6 × 37,5). Ak bude prestávka na odpočinok a jedenie predĺžená na 3/4 hodiny, každá z dvoch zmien odpracuje po 11,25 hodiny, takže spolu bude vykrytých 22,5 hodín v rámci kalendárneho dňa.

Šesť týždňov predstavuje 42 kalendárnych dní. V rámci tohto obdobia na zabezpečenie nepretržitosti prevádzky je potrebné vykryť 945 hodín (42 × 11,25). Na každého zamestnanca zo 4 zmien tak pripadne 236,25 hodiny. V rámci ustanoveného týždenného pracovného času však mal každý zamestnanec odpracovať len 225 hodín. Rozdiel 11,25 hodiny sa musí vykryť iným zamestnancom.

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť zložky mzdy, ktoré zodpovedajú skutočne odpracovanému času:

  • - pri odmeňovaní hodinovou mzdou – je mzdou za odpracovaný čas suma násobku sadzby hodinovej mzdy a odpracovaného času,
  • - pri odmeňovaní mesačnou mzdou sa mesačná mzda nemení, napriek tomu, že
  • - jednotlivé mesiace majú rôzny počet pracovných dní,
  • - rôzny mesačný fond pracovného času,
  • - z rozvrhnutia pracovného času vyplýva rôzny počet pracovných hodín

pri nemennej mesačnej mzde.

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene, žene alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.

Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín a tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len zákonom stanovené nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch.

Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky.

V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto taxatívne stanovené nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

a) naliehavé opravárske práce,

b) nakladacie