Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nárok na odchodné a odstupné podľa Zákonníka práce v roku 2018

8.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi je povinný vrátiť odstupné ?

Odpoveď č. 1

Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

Otázka č. 2

Keď chce zamestnávateľ poskytnúť odstupné podľa §76 ods.7), napríklad pri dohode o skončení pp bez uvedenia dôvodu a rozhodne sa napríklad pre dvojnásobok platu, môže si aj určiť že nie násobok priemerného ale zmluvného platu?

Odpoveď č. 2

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako uvádza Zákonník práce. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume násobku jeho priemerného mesačného zárobku podľa odpracovaných rokov. Táto právna úprava platí ako zákonné minimum pre výšku odstupného v prípadoch upravených v Zákonníku práce. Ak sa poskytuje odstupné v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou bez uvedenia dôvodu alebo z iných dôvodov ako stanovuje ZP, môže byť jeho výška stanovená ako dvojnásobok zmluvného platu, ale malo by byť dodržané zákonné minimum.

Otázka č. 3

Patrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa odstupné ?

Odpoveď č. 3

Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa Zákonníka práce.

Otázka č. 4

Za akých podmienok môžeme poskytovať zvýšené odstupné ?

Odpoveď č. 4

Konkrétna výška odstupného alebo odchodného a podmienky jeho poskytovania môžu byť dohodnuté v kolektívnej zmluve, vnútornom predpise zamestnávateľa, v pracovnej zmluve alebo vo výpovedi či dohode o skončení pracovného pomeru z organizačných, zdravotných alebo iných dôvodov. V kolektívnej zmluve je možné stanoviť vlastné kritériá pre vyplácanie zvýšeného odstupného alebo odchodného, horná hranica pre výšku odstupného nie je stanovená. Odstupné je určitá satisfakcia za stratu práce a vzniknuté sociálne riziko.

Otázka č. 5

Dobrý deň, zamestnanec obecný policajt je viac ako rok PN, prácu pravdepodobne zo

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: