dnes je 24.1.2021

Input:

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2019

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.15.1.1 Náhradné voľno zamestnanca v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákonník práce spája náhradné voľno s prácou nadčas, vo sviatok, pracovnou pohotovosťou, ale aj napríklad s časom stráveným na pracovnej ceste.

Práca nadčas je upravená v § 97 ZP a odmeňovanie za prácu nadčas je upravené v § 121 ZP. V zmysle ustanovenia § 121 ZP zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas.

Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Môže, teda, ísť o dve dohody, dohoda o čerpaní náhradného voľna a dohoda o čase, kedy si zamestnanec bude náhradné voľno čerpať. Táto dohoda nie je obmedzená, zamestnanec si môže kumulovať náhradné voľno, ktoré si bude čerpať napríklad cez školské prázdniny. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná.

Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno, zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a patrí mu aj dosiahnutá mzda za prácu nadčas.

Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. V prípade čerpania náhradného voľna zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas.

Podľa § 140 ZP za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas podľa § 97 ZP, patrí zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, náhradné voľno. Náhradné voľno sa poskytuje najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní práce nadčas.