dnes je 22.9.2019
Input:

Náhradné voľno pracovníka za prácu vykonanú pre zamestnávateľa v sobotu v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.1 Náhradné voľno pracovníka za prácu vykonanú pre zamestnávateľa v sobotu v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Chcela by som Vás poprosiť o radu, máme zamestnanca na TPP, ktorý výnimočne pracoval v sobotu. Môžeme sa s ním dohodnúť na čerpaní náhradného voľna za hodiny odpracované v sobotu v jeho iný pracovný deň? Má tento zamestnanec nárok na príplatok za sobotu pokiaľ si bude čerpať náhradné voľno?

Legislatívna úprava:                                       

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”),

Pohľad autora na problematiku:

Od 1. mája 2018 roka nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa Zákonník práce (ZP). Táto novela, okrem iných zmien, zvýšila mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu vykonávanú vo sviatok a zaviedla mzdové zvýhodnenia za prácu vykonávanú v sobotu a v nedeľu.

Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu vykonávanú v sobotu sa realizuje v dvoch fázach. Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 (1. rok) prebieha 1. fáza a po nej, od 1. mája 2019, nasleduje 2. fáza.

Toto mzdové zvýhodnenie za výkon závislej práce je určené v percentách a odvíja sa od minimálnej hodinovej mzdy. Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Pre rok 2019 je výška hodinovej minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce 2,989 €.

ZP však stanovuje iba minimálnu sumy mzdového zvýhodnenia. Zamestnávatelia tak môžu zamestnancom, napr. po vzájomnej dohode v pracovnej zmluve, resp. v kolektívnej zmluve, poskytnúť aj vyššie mzdové zvýhodnenie.

Na druhej strane zamestnávatelia majú možnosť uplatniť si aj výnimky (majú možnosť poskytovať aj nižšie mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú v sobotu, ako stanovuje zákon) v rámci tzv. derogačnej klauzuly. Pre aplikačnú prax to znamená, že zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu v nižšej sume budú môcť zamestnávatelia dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo priamo v pracovnej zmluve s konkrétnym zamestnancom. V pracovnej zmluve je tento postup možný, iba ak pri zamestnávateľovi nepôsobia odbory a zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov (posudzuje sa stav, ktorý je k 31.12. a nie priemerný evidenčný stav zamestnancov). Túto výnimku môžu využiť iba zamestnávatelia, pri ktorých uvedený druh práce, teda práca v sobotu, je prevažným druhom práce pri danom zamestnávateľovi. Podmienené je to povahou práce alebo podmienkami prevádzky. Sleduje sa rozsah hodín pri konkrétnom zamestnávateľovi, po ktorý sa práca vykonáva (plánovaný fond pracovného času).

Je však potrebné dodať, že znižovanie nárokov zamestnancov cez dojednania v kolektívnej zmluve je nesystémový krok, odporujúci samotnému zmyslu kolektívneho vyjednávania, ktorým je dojednávanie lepších pracovných podmienok pre zamestnancov.

Pri práci v sobotu sa pri využití derogačnej klauzuly mzdové zvýhodnenie v 1. fáze zvýši najmenej na 20 % minimálnej hodinovej mzdy a v 2. fáze najmenej na 45 % minimálnej hodinovej mzdy.

Uvedené sa týka všetkých zamestnancov vykonávajúcich závislú prácu na základe pracovnej zmluvy (v pracovnom pomere), ako aj zamestnancov vo verejnej sfére (vykonávajúcich štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere alebo vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme). Navyše sa uvedené vzťahuje aj na zamestnancov vykonávajúcich závislú prácu na základe niektorej z dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer (dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, resp. dohody o brigádnickej práci študenta).

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa sobota začína hodinou