dnes je 21.10.2020

Input:

Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov

16.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.2.3 Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov

Ing. Ľuboslava Minková

Nárok

Potrebnými vedľajšími výdavkami sa rozumejú všetky ostatné výdavky, ktoré zamestnancovi vzniknú v súvislosti s plnením úloh na zahraničnej pracovnej ceste a v súvislosti s podmienkami zahraničnej pracovnej cesty. Rozsah týchto výdavkov nie je v zákone o cestovných náhradách taxatívne vymedzený; nevyhnutnosť a účelnosť vynaloženia konkrétnych výdavkov posudzuje zamestnávateľ v rámci zásady zvýšenej právomoci a zodpovednosti.


Príklady

Za potrebný vedľajší výdavok možno vo všeobecnosti považovať napr. poplatok za telefón, fax, poplatok za použitie internetu, poplatok za parkovanie, vstupné na výstavu, veľtrh, poplatok za použitie garáže, poplatok za výmenu šekov, letiskový poplatok, poplatok za diaľnicu, tunel, kompu a pod.

Za potrebné vedľajšie výdavky nemožno považovať napr.: výdavky spojené s občerstvením a pohostením, výdavky za nákup darčekov, kvetov, upomienkových predmetov, úhradu pokút za dopravný priestupok v súvislosti s použitím cestného motorového vozidla na pracovnej ceste, výdavky za občerstvenie na hotelovej izbe z tzv. minibaru, výdavky za fitnes v hoteli a pod.

Potrebné vedľajšie výdavky spojené s prerušením pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 35 ods. 3 ZCN)

V prípade, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec pri určovaní podmienok zahraničnej pracovnej cesty dohodnú na prerušení zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca (§ 3 ods. 2), zamestnanec podľa § 35 ods. 3 ZCNnárok na preukázané potrebné vedľajšie výdavky, ktoré mu vznikli:

  • pred začiatkom výkonu práce na zahraničnej pracovnej ceste, ako aj po skončení výkonu práce na zahraničnej pracovnej ceste; preukázané potrebné vedľajšie výdavky sa poskytujú v takom rozsahu a výške, ako keby k prerušeniu zahraničnej pracovnej cesty nedošlo; môže ísť napr. o poplatok za parkovanie, diaľničný poplatok v prípade použitia cestného motorového vozidla.

Potrebné vedľajšie výdavky spojené s prerušením zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov návštevy rodiny (§ 12 ZCN)

V prípade, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec pri určovaní podmienok pracovnej zahraničnej cesty dohodnú na prerušení zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny (§