dnes je 2.6.2020

Input:

Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.2 Mzdové zvýhodnenie za prácu od 1. 5. 2019

JUDr. ZdeňkaDvoranová

Podľa § 123 Zákonníka práce /ZP/ zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce /práce od 22,00 hod. do 6,00 hod./ mzdové zvýhodnenie od 1. mája 2019 najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,1956 eura/. Z uvedeného ustanovenia ZP vyplýva, že ide o právny nárok zamestnanca a nie je možné toto zákonné mzdové zvýhodnenie zahrnúť napríklad do paušálneho príplatku. Tým, že v ustanovení je použité slovo najmenej, je možné v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve dohodnúť vyššie mzdové zvýhodnenie. Horná hranica mzdového zvýhodnenia nie je stanovená. Dohoda o výške mzdového zvýhodnenia tvorí obsah pracovnej zmluvy, ak nie je výška mzdových zvýhodnení dohodnutá v kolektívnej zmluve. Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci sa počítajú zo sumy minimálnej mzdy bez ohľadu na stupne náročnosti práce.

Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu /1,4945 eura/. Rozdielnu výšku mzdového zvýhodnenie z hľadiska rizikovosti práce obsahuje aj ustanovenie § 121 ZP o mzde za prácu nadčas. Rizikové práce sú práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie z hľadiska rizika.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu nočnej práce zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával nočnú prácu. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ /agentúra/ vedie evidenciu v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.

Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, od 1. 5. 2019 nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,0462 eura/ v kolektívnej zmluve. Toto ustanovenie je problematické aj vzhľadom na ustanovenie § 231 ZP, podľa ktorého úprava v kolektívnej zmluve musí byť výhodnejšia, ako úprava v Zákonníku práce.

Ak ide o zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov, možno dohodnúť nižšiu sumu v pracovnej zmluve. Problematická situácia môže nastať v prípade, ak by takúto dohodu podpísali len niektorí zamestnanci, teda nie všetci.

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť počet zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Zákonník práce používa v § 152a v súvislosti s príspevkom na rekreáciu, že počet zamestnaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Takéto prepojenie v § 123 ZP sa nenachádza.


Príklad

Ak pripadne prestávka na čas nočnej práce. Ak prestávka na odpočinok a jedenie pripadne na čas nočnej práce, za čas prestávky nevzniká nárok na mzdu ani mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, pretože prestávka sa nezapočítava do pracovného času. Zamestnávateľ je povinný viesť z hľadiska evidencie pracovného času aj poskytovanie prestávky na jedenie a oddych.

Zamestnanec vykonával nočnú prácu pol hodiny. Aj za zlomok hodiny má nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť alikvotnú časť mzdového zvýhodnenia aj za nočnú prácu, ktorá trvala menej ako hodinu.

Právna úprava mzdových zvýhodnení za sobotu a nedeľu v Zákonníku práce je nová od roku 2018. Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu od 1. mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2,989 eura/ podľa § 122b ZP.

Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2,6901 eura/ v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od 1. mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,4945 eura/. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,3451 eura/ v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

V prípade, že nejde o pracovisko s nočnými zmenami, začiatok a koniec soboty alebo nedele či sviatku sa kryje s vymedzením začiatku a konca kalendárneho dňa.


Príklad

Ak sa výkon práce začínal v deň sviatku, mzdové zvýhodnenie patrí od začiatku výkonu práce do konca 24. hodiny kalendárneho sviatku bez ohľadu na to, že práca reálne končila v deň nasledujúci po sviatku. Ak zamestnanec začal vykonávať prácu v deň predchádzajúci dňu sviatku a výkon práce sa končil v deň sviatku,