dnes je 5.7.2020

Input:

Mzdové nároky zamestnanca pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v príkladoch

11.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.1 Mzdové nároky zamestnanca pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v príkladoch

Mgr. Michaela Hinnerová

Podľa Zákonníka práce je možné za nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas považovať okrem klasického nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času aj konto pracovného času.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Klasický nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas definuje § 87 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce. Používa sa tam, kde povaha alebo podmienky práce nedovoľujú, aby bol pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne. Zamestnávateľ može prácu rozvrhnúť nerovnomerne :

 • po dohode so zástupcami zamestnancov, alebo

 • po dohode so zamestnancom.

Priemerný ustanovený týždenný pracovný čas mesmie:

 • pri dohode so zamestnancom presiahnuť v období štyroch mesiacov týždenný pracovný čas,

 • pri dohode so zástupcami zamestnancov, alebo ak sa to dohodne v kolektívnej zmluve, tak obdobie štyroch mesiacov môže byť dlhšie, nie však dlhšie ako 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce.

Toto rozvrhnutie môže byť použité na rôzne útvary (napr. autodielňa, útvar pneuservisných prác), aj druhy prác (napr. práce v poľnohospodárstve), ale využíva sa aj v službách a obchodoch ako krátky a dlhý týždeň.

Písomná dohoda so zamestnancom sa vyžaduje vždy, ak :

 • je zamestnanec zdravotne postihnutý,

 • ide o tehotnú ženu,

 • sa žena, alebo muž trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov.

Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín.


Zamestnanec Ján je odmeňovaný hodinovou mzdou 5 €, jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín týždenne. Zamestnávateľ rozvrhol pre práce na dôležitej zákazke február tak, že Ján pracoval od pondelka do piatku každý deň 10 hodín. V marci, keď sa neočakávalo toľko práce, pracoval od pondelka do piatku každý deň 6 hodín.T. j., zamestnávateľ vyrovnáva hodiny v rámci dvoch mesiacov.

Najprv je potrebné prepočítať, koľko hodín by mal Ján odpracovať, keby pracoval 40 hodín týždenne po 8 hodín denne, aby sa urobili prípadné korekcie rozvrhnutia pracovného času.

Február má 20 pracovných dní, t. j., fond pracovného času je 160 hodín.

Marec má 21 pracovných dní, t. j., fond pracovného času je 168 hodín.

Spolu by Ján mal odpracovať 328 hodín.

Pri navrhnutom rozdelení by odpracoval :

Február 20 pracovných dní x 10 hodín =200 hodín.

Marec 21 pracovných dní x 6 hodín = 126 hodín.

Spolu by odpracoval 326 hodín.

Rozdiel 2 hodín mu zamestnávateľ premietol do jedného dňa v marci, kde odpracoval 8 hodín.

Výpočet mzdy pre Jána bude:

Február : 200 hodín x 5 € = 1 000 €.

Marec : 128 hodín x 5 € = 640 €.

Ak by ten istý Ján pri rovnakých podmienkach bol namiesto hodinovej mzdy odmeňovaný mesačnou mzdou vo výške 820 € mesačne, tak výpočet by bol:

Február : 200 hodín = 820 €.

Marec : 128 hodín = 820 €.


Zamestnankyňa Jana pracuje v predajni potravín. Jej zmena začína každý párny týždeň o 05.30 a končí o 15.00 od pondelka do soboty. Každý nepárný týždeň pracuje od 12.00 do 21.30 od utorka do piatku. Je odmeňovaná hodinovou mzdou 4 € na hodinu a jej pracovný týždeň je 37,5 hodín.Výrovnávacie obdobie je mesiac.

V párnom týždni Jana odpracuje po odrátaní povinnej prestávky na oddych:

9hodín x 6 dní = 54 hodín.

V nepárnom týždni Jana odpracuje po odrátaní povinnej prestávky na oddych:

9 hodín x 4 dni = 36 hodín.

V marci odpracovala:

9. kalendárny týždeň : 9 hodín.

10. kalendárny týždeň : 54 hodín.

11. kalendárny týždeň : 36 hodín.

12. kalendárny týždeň : 54 hodín.

Spolu odpracovala 153 hodín.

V marci však mala podľa fondu pracovného času odpracovať157,5 hodín. Zamestnávateľ jej chýbajúce 4,5 hodiny rovnomerne rozložil do nepárných týždňov.

Výpočet jej mzdy:

Základná mzda 157,5 x 4 € = 630 €.

Príplatok za nočnú dva párne týždne od 5.30, t. j. 12 x 0,5 hod. = 6 hodín x 0,75 € (od 1.5.2019 – 1,50) = 4,50 €

Príplatok za sobotu každý párny týždeň 2 x 9 hodín x 0,90 € (od 1. 5. 2019 – 1.20) = 16,20 €

Jana ma mzdu spolu v hodnote 650,70 €.

Pre porovnanie, ak by mala Jana mesačnú mzdu vo výške 630 € mesačne, jej konečná suma by bola 650,70, pretože na príplatky má nárok tak pri hodinovej ako aj mesačnej mzde.

Konto pracovného času.

Konto pracovného času v zmysle § 87a zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je výšší spôsob nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len :

 • kolektívnou zmluvou alebo

 • po dohode so zástupcami zamestnancov.

Dohoda musí byť písomná, nemožno ju nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

Na zavedenie konta pracovného času pre zamestnanca, ktorý :

 • je zdravotne postihnutý,

 • je tehotná žena,

 • je žena, alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov,

je potrebné uzavrieť písomnú dohodu aj so zamestnancom.

Vyrovnávacie obdobie musí byť uvedené v kolektívnej zmluve alebo dohode so zástupcami zamestnancov a nesmie byť dlhšie ako tridsať mesiacov.

Pri uplatňovaní konta pracovného času zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas v prípade vyššej potreby práce pre zamestnancov tak, že zamestnanec:

 • odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet pracovného času),

 • odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas, alebo nebude pracovať vôbec (záporný účet pracovného času).

Zamestnanec dostane základnú ustanovenú týždennú zložku mzdy bez ohľadu na to, koľko a či vôbec nejaké hodiny podľa konta pracovného času odpracuje.

Zamestnávateľ je povinný viesť účet konta pracovného času, na ktorom eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom