dnes je 10.8.2020

Input:

Minimálna mzda

3.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2 Minimálna mzda

Ing. Eva Gášpárová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy a najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Minimálnou mzdou sú zamestnanci chránení na všetkých pracovných miestach nezávisle od ich pracovného zaradenia, vykonávanej pracovnej činnosti, výsledkov práce zamestnanca, formy odmeňovania a platobnej schopnosti zamestnávateľa.

Rozsah platnosti zákona

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa vzťahuje:

  • na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

  • s účinnosťou od 1. januára 2013 aj na zamestnancov (fyzické osoby), ktorí vykonávajú práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pod obdobným pracovným vzťahom sa rozumie, napr. služobný pomer, štátnozamestnanecký pomer alebo členský pomer členov družstiev, kde podľa stanov je podmienkou členstva tiež pracovný vzťah.

Výšku minimálnej mzdy určuje na kalendárny rok nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú sumy minimálnej mzdy (hodinová, mesačná).

Minimálna mzda je určená aj minimálnymi mzdovými nárokmi, § 120 ZP Zákonníka práce, podľa stupňa náročnosti pracovného miesta (príloha č. 1 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami nasledujúce druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

  • dohodu o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená