dnes je 21.10.2020

Input:

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu v roku 2019

11.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.1.2 Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu rieši § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež lekársky posudok je upravený v § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na účely Zákonníka práce možno tieto lekárske posudky považovať za relevantný podklad.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 55 ZP preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie, je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami, zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ZP iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Zamestnanec môže pracovný pomer podľa § 69 ZP okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Lekárske posudky sa zakladajú do osobného spisu zamestnanca. Medzi citlivé osobné údaje patria najmä lekárske posudky a zamestnávateľ musí zabrániť úniku dát.

Lekársky posudok podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

  • lekársky posudok je výsledok posúdenia  zdravotnej spôsobilosti na prácu,

  • lekársky posudok vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár /ošetrujúci lekár, môže byť všeobecný lekár, špecialista/,

  • ak je v závere posudku uvedené, že zamestnanec je dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce, zamestnanec nemôže vykonávať konkrétny druh práce.

  • Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby. Zamestnávateľ nie je oprávnený žiadať lekársky posudok bez súhlasu zamestnanca.

  • Zákon o zdravotnej starostlivosti obsahové a formálne náležitosti neupravuje.

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie a vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu odovzdá zamestnávateľovi. Kópie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu doručí zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a na požiadanie mu