dnes je 26.2.2020
Input:

Exekučné konanie

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Exekučné konanie

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Väčšina spoločností s ručením obmedzeným má skúsenosť s vymáhaním pohľadávok a prešla procesom od neúspešných výziev na zaplatenie, cez iniciovanie súdneho konania až po právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým súd zviazal dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy aj s úrokmi z omeškania. Ako však postupovať v prípade, ak dlžník napriek tomu svoj dlh neplní? V takom prípade je čas začať finálnu fázu v procese vymáhania pohľadávok, a to exekučné konanie. Exekučné konanie predstavuje nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, v ktorom súdny exekútor v postavení verejného činiteľa pristupuje k vynúteniu priznaného práva (peňažného alebo nepeňažného plnenia) prostredníctvom niektorého zo zákonom stanovených spôsobov. Priebeh exekučného konania sa spravuje zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ďalej len ako „EP”.

S účinnosťou od 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, v ktorom sa upravuje postu ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Zároveň sa upravujú osobitosti po podávaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.

V zákone sa určuje rozhodná doba piatich rokov, na posúdenie či ide o starú exekúciu. Rozhodná doba piatich rokov začína plynúť odo dňa doručenia poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Nezastavujú sa však všetky staré exekúcie, ale len tie uvedené v § 2 ods. 1.

Stará exekúcia sa zastavuje podľa § 2 ods. 1 zákona, ak: a) uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa odseku 2, b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal majetok nepatrnej hodnoty, c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený, d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z konkurzného konania (bol podaný návrh na zastavenie konkurzu pre nedostatok majetku).

Stará exekúcia sa nezastavuje v prípadoch, ak ide o: a) vymoženie pohľadávky na výživnom, b) uspokojenie práva na nepeňažnom plnení, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ktoré sú vymáhané v rovnakom exekučnom konaní, c) vymoženie pohľadávky vyplývajúcej z poskytnutia eurofondov, d) vymoženia plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Európskej únie, e) vymoženie plnenia z rozhodnutia orgánu pre porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, f) starú exekúciu v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má exekúcia zastaviť, bol dosiahnutý výnos aspoň 15,- € , g) starú exekúciu v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nie je možné usporiadať podľa zákona o konkurznom konaní (oddlžením).

K predĺženiu rozhodnej doby piatich rokov dochádza o 12 mesiacov v prípadoch, ak súd rozhoduje o odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie povolí.

K predĺženiu rozhodnej doby o 12 mesiacov dochádza aj vo vymenovaných prípadoch, ak súd rozhoduje o námietkach proti starej exekúcii, o zastavení starej exekúcie, odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí, vylúčení veci zo starej exekúcie, zmene účastníka v exekučnom konaní, schválení príklepu a schválení rozvrhu výťažku.

V prípade, že súdny exekútor starú exekúciu zastavil, pošle upovedomenie o jej zastavení oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie a ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje ku dňu účinnosti tohto zákona, tak urobí do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zákona.

Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže podať oprávnený do 30 dní od jeho doručenia námietky. Podanie námietok len proti účtovaniu paušálnych trov exekútora nie je prípustné. Súdny exekútor podané námietky proti zastaveniu starej exekúcie aj s upovedomením o jej zastavení predloží súdu do 30 dní na rozhodnutie.

Súd pri rozhodovaní o námietkach proti zastaveniu starej exekúcie môže vyhovieť a rozhodne o zrušení upovedomenia o zrušení starej exekúcie. V prípade, že oprávnený podal námietky oneskorene alebo neprípustné námietky, súd ich uznesením odmietne. V prípade podania nedôvodných námietok súd ich uznesením zamietne. Súd svoje rozhodnutie doručuje oprávnenému ako aj súdnemu exekútorovi.

Upravujú sa aj otázky spojené s ukončením exekučného konania. V prípade podania námietok sa ukončuje exekučné konanie právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo uznesenia súdu o odmietnutí námietok. Ukončenie exekučného konania oznamuje súdny exekútor oprávnenému.

Súdny exekútor po ukončení exekučného konania bezodkladne po uplynutí lehoty 30 dní od oznámenia ukončenia exekučného konania oprávnenému, zruší všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku dlžníka podliehajúcemu starej exekúcii. Oprávnený má právo podať po zastavení starej exekúcie opätovne návrh na začatie exekúcie. K návrhu na začatie exekúcie musí pripojiť exekučný titul, na základe ktorého sa domáha opätovného vykonania exekúcie, upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie podľa ä 8 ods. 2 tohto zákona, alebo uznesenie o zamietnutí a lebo odmietnutí námietok proti zastaveniu starej exekúcie.

V prípade, že súd vydá poverenia na vykonanie exekúcie účinky predchádzajúcich úkonov smerujúcich na zaistenie majetku zostávajú zachované. Nový exekútor dostane poverenie na základe náhodného výberu a pôvodný exekútor mu pošle spis týkajúci sa exekúcie. Vo veciach rozhodovania o námietkach podľa § 7 ods. 3 a k § 8 ods. 2 rozhoduje poverený vyšší súdny úradník.

Začiatok exekučného konania

Exekučné konanie sa začína v zmysle § 48 ods. 1 EP na základe písomného návrhu na vykonanie exekúcie, pričom za deň začiatku exekúcie sa považuje deň, v ktorom bol príslušnému Okresnému súdu Banská Bystrica návrh doručený. Je potrebné uviesť, že Okresný súd Banská Bystrica je výlučne príslušný na podávanie návrhu na začatie exekúcie a rozhodovanie o ňom. Začatie exekučného konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo iné exekučné konanie. Ak sa exekučné konanie už začalo, konanie o neskôr podaných návrhoch na vykonanie exekúcie v tej istej veci súd uznesením zastaví (§ 50 EP).

Návrh sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 7 EP).

V prípade, že navrhovateľ nedisponuje elektronickými prostriedkami na podanie návrhu na začatie exekúcie do elektronickej schránky súdu, môže požiadať iného súdneho exekútora v mieste jeho podnikania, aby v jeho mene podal návrh na začatie exekučného konania. Tento exekútor nebude v exekučnom konaní konať, lebo exekútora oprávneného na prerokovanie exekúcie určí náhodným výberom exekučný súd Okresný súd Banská Bystrica.

Účastníci exekučného konania

Do vydania poverenia na vykonanie exekúcie je účastníkom konania oprávnený. Po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie sú účastníkmi konania oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekútora, účastníkom konania je aj exekútor.

Účastníci a BSM

Účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (§ 35 ods. 2 EP).

Ďalší účastníci konania

V zmysle § 36 ods. 1 EP proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu (t. j. napríklad titulom dedenia, postúpenia pohľadávky, splynutia alebo zlúčenia a pod.). Ak nastanú skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností.

Súd na zmenu osoby oprávnenej alebo povinnej z exekučného titulu prihliadne tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie (§ 36 ods. 3 EP).

Pokiaľ dôjde k zmene účastníkov po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, tak súd na túto skutočnosť prihliadne tak, že vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, ktorý doručí exekútorovi. Ak tu nie sú dôvody na zmenu účastníka konania, súd podľa povahy veci exekúciu celkom alebo sčasti zastaví alebo oznámi exekútorovi, že na vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie nie je dôvod; v takom prípade sa v exekúcii pokračuje s pôvodnými účastníkmi konania (§ 37 ods. 3 EP).

Osoba oprávnená iniciovať exekučné konanie

Osobou oprávnenou podať návrh na vykonanie exekúcie je oprávnený. Oprávneným je osoba, ktorej bolo priznané právo individuálnym právnym aktom (súdne, správne rozhodnutie), resp. ktorej právo vyplýva z iného exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie môže podať aj iná osoba, ktorá preukáže, že na ňu prešlo právo z exekučného titulu.


K prechodu práva v spoločnosti s ručením obmedzeným môže dôjsť napríklad v dôsledku splynutia alebo zlúčenia spoločností, postúpením pohľadávky a pod.

Súdny exekútor

Súdny exekútor je osoba, ktorá splnila zákonom stanovené predpoklady a bola do funkcie vymenovaná Ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Podľa ust. § 55 ods. 1 EP exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Náhodným výberom sa veci neprideľujú exekútorovi, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, ktorému bol pozastavený výkon funkcie exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol alebo ktorému bol ustanovený zástupca. Aktuálny zoznam exekútorov je prístupný na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov: www.ske.sk.

Exekučný titul

Exekučné konane je možné iniciovať v tom prípade, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Predpokladom iniciovania exekučného konania je tak exekučný titul, ktorým je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak:

- priznáva právo (napr. na peňažné plnenie),

- zaväzuje k povinnosti (na nepeňažné plnenie),

- postihuje majetok,

- obmedzuje vlastnícke právo v dôsledku predovšetkým vecných práv k cudzím veciam.

Vykonateľnosť rozhodnutia predstavuje také účinky rozhodnutia, ktoré umožňujú núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výroku rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne. Moment, kedy sa rozhodnutie stáva vykonateľným, vyplýva z osobitných právnych predpisov (Civilný sporový poriadok, Správny poriadok, Daňový poriadok, ale i Trestný poriadok).

Súdne rozhodnutie však nie je jediným exekučným titulom. Podľa ust. § 45 ods. 2 EP, exekúciu možno okrem súdneho rozhodnutia vykonať aj na podklade:

a. rozhodnutí orgánov Európskej únie,

b. rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul,

c. notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

d. vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,

e. osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,

f. vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,

g. platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,

h. vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

i. iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,

j. dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,

k. upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie,

l. exekučný titul podľa osobitného predpisu.

Pred iniciovaním exekučného konania je potrebné, aby bolo rozhodnutie, ktoré má byť podkladom pre vykonanie exekúcie opatrené potvrdením o vykonateľnosti – doložka vykonateľnosti. Pokiaľ je exekučným titulom súdne rozhodnutie, potvrdením o vykonateľnosti opatrí tento exekučný titul súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa. Aktuálne sa rozhodnutie aj s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti doručuje do úradnej schránky advokáta, pokiaľ ju má aktivovanú.


V prípade súdnych rozhodnutí je možné informáciu o vykonateľnosti rozhodnutia získať na počkanie (telefonicky alebo osobne) v infocentre príslušného súdu. V prípade, ak je rozhodnutie vykonateľné, je potrebné, aby vykonateľnosť bola súdom, priamo na rozhodnutí vyznačená. Vykonateľnosť súdneho rozhodnutia vyznačí pracovník infocentra súdu, vo forme pečiatky, s doplnením dátumu, kedy sa rozhodnutie stalo vykonateľným. Vykonateľnosť sa vyznačí na počkanie priamo v infocentre príslušného súdu, alebo je možné o jej vyznačenie požiadať aj písomne a žiadosť spolu s rozhodnutím zaslať príslušnému súdu poštou. Aktuálne súdy posielajú rozhodnutia a doložky o vykonateľnosti elektronicky do úradnej schránky advokátov, pokiaľ ich majú aktivované.

Pokiaľ je exekučným titulom Rozhodnutie Rady, Komisie a Európskej centrálnej banky, tieto opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Rozhodnutia Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa opatrí potvrdením o vykonateľnosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Tieto orgány pri potvrdzovaní vykonateľnosti skúmajú a overujú iba pravosť rozhodnutí, teda, že rozhodnutie bolo skutočne vydané orgánom EÚ, nejde o proces, v ktorom by boli rozhodnutia preskúmavané po obsahovej stránke!

Podmienky vykonania exekučného titulu vydaného v niektorom z členských štátov EÚ upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004. Cudzí exekučný titul uznáva príslušný súd tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie. Cudzím exekučným titulom treba rozumieť rozhodnutie vydané iným ako slovenským súdom alebo orgánom.

Potvrdením o vykonateľnosti v prípade ostatných exekučných titulov, opatrí exekučný titul orgán na to oprávnený, t. j. spravidla orgán, ktorý takého rozhodnutie vydal. Potvrdenie o vykonateľnosti dohody, ktorej súdnu exekúciu zákon pripúšťa, vydáva orgán, ktorý dohodu schválil.

Osobitosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu

Pokiaľ je exekučným titulom notárska zápisnica, najdôležitejšou náležitosťou je, aby z jej obsahu priamo vyplýval súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Iba takáto notárska zápisnica môže byť exekučným titulom, (verejnou listinou), na ktorej základe je možné domáhať sa núteného výkonu, bez potreby iniciovania súdneho konania. V takomto prípade sa potvrdenie o vykonateľnosti nevyznačuje. V súvislosti s notárskou zápisnicu ako exekučným titulom je potrebné upozorniť na ust. § 45 ods. 3 EP, podľa ktorého, ak záväzok v notárskej zápisnici vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania. Inak sa záväzok v notárskej zápisnici nemôže týkať zmluvných pokút. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ aj bola medzi účastníkmi v notárskej zápisnici dohodnutá zmluvná pokuta za omeškanie, v tejto časti nie je možné exekúciu vykonať len na základe notárskej zápisnice, ale veriteľ sa bude musieť svojho práva (v časti zmluvnej pokuty) domáhať v sporovom konaní na civilnom súde. Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak a navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi (§ 53 ods. 3 písm. h).

Obsahové náležitosti návrhu na vykonanie exekúcie

V prípade, ak oprávnený disponuje exekučným titulom, ktorý je opatrený potvrdením o vykonateľnosti, a pokiaľ povinný dobrovoľne nesplnil svoju povinnosť, môže oprávnený pristúpiť k ďalšiemu kroku, a to k podaniu samotného návrhu na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 48 ods. 3 EP.

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí obsahovať:

a) označenie súdu, ktorému je určený,

b) označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania:

1. fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom,

2. právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná,

c) označenie zástupcu oprávneného, a ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného zástupcu oprávnených,

d) označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora,

e) označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému; ak ide o právne nástupníctvo, opis skutočností, z ktorých právne nástupníctvo vyplýva,

f) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ak má byť exekúcia vedená na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou; to platí aj v prípade, ak sa preukazuje oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie nepretržitým radom indosamentov,

g) označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky, kapitalizované príslušenstvo pohľadávky, zmluvnú pokutu, trovy exekúcie oprávneného,

h) označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie, ak má oprávnený vedený účet v banke,

i) uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o oprávneného, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,

j) vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ukladá povinnému, sa viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti, a označenie dôkazov,

k) vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak povinnosť nebola splnená čiastočne, vyhlásenie, v akej časti ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie,

l) dátum podania.

Prílohy k návrhu na vykonanie exekúcie

K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí:

a) rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní nie je potrebné pripojiť,

b) listinu, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra, postačí na ne odkázať,

c) listinu, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného titulu,

d) spotrebiteľskú zmluvu a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje, ak ide exekúciu na podklade exekučného titulu priznávajúceho nárok zo spotrebiteľskej zmluvy; to neplatí, ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.

Z ust. § 47 ods. 1 EP vyplýva, že ak sa to, čo rozhodnutie ukladá povinnému, viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti oprávneného, možno vykonať exekúciu, len ak oprávnený preukáže, že sa podmienka splnila alebo že svoju vzájomnú povinnosť voči povinnému sám už splnil, prípadne jej splnenie zabezpečil. V prípade sporu rozhodne súd. Podľa ods. 2 v uvedenom prípade je potrebné k potvrdeniu o vykonateľnosti exekučného titulu pripojiť aj listinu vydanú alebo overenú oprávneným orgánom, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo že oprávnený splnil, prípadne zabezpečil splnenie svojej vzájomnej povinnosti.

V prípade, ak sa oprávnený nechal v exekučnom konaní zastupovať, prílohou k návrhu bude okrem vyššie uvedených listín i plná moc.

Súdny poplatok

Jedným z predpokladov vykonania exekúcie je aj zaplatenie súdneho poplatku za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za doručenie návrhu elektronickými prostriedkami súdu patrí exekútorovi odmena vo výške 16,50 € .

Postup exekútora po podaní návrhu a zákonné prekážky v exekučnom konaní

Po tom, čo oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie, súdny exekútor skúma:

- či návrh spĺňa všetky zákonom vyžadované náležitosti, ak sú v návrhu na vykonanie exekúcie chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný alebo neúplný, súd vyzve toho, kto návrh na vykonanie exekúcie podal, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil, a poučí ho, že inak návrh na vykonanie exekúcie odmietne. Ak bol návrh podaný prostredníctvom exekútora, opraviť sa musí prostredníctvom toho istého exekútora. Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliada (§ 52 EP).

Posudzovanie návrhu na vykonávanie exekúcie

V zmysle ust. § 53 EP súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy. Ak nie sú dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie, súd do 15 dní od doručenia návrhu vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí o tom oprávneného. Lehota podľa druhej vety neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 45 ods. 2 písm. c) a d) alebo ak má byť exekúcia vykonaná na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou.

Podľa ods. 3 súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak:

a) zistí rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom,

b) sú tu dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená, alebo do vydania poverenia na vykonanie exekúcie vzniknú dôvody na zastavenie exekučného konania okrem späťvzatia návrhu na vykonanie exekúcie,

c) oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule,

d) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky, a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky alebo rozpor s dobrými mravmi a táto okolnosť má vplyv na vymáhaný nárok,

e) bol exekučný titul vydaný v konaní, v ktorom nebolo možné namietať alebo preskúmavať neprijateľné zmluvné podmienky, a existencia neprijateľnej podmienky má vplyv na vymáhaný nárok, ktorý vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou,

f) sa exekúcia má vykonať na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore a:

1. spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nespĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,

2. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory,

3. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané stálym rozhodcovským súdom, ktorý v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania mal povolenie rozhodovať spotrebiteľské spory,

4. rozhodcovské rozhodnutie nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu alebo nie je vykonateľné,

g) sa návrhom uplatňuje nárok na opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky a návrh je podaný po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, a to bez toho, aby bol povinný na splnenie pohľadávky vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, alebo bez toho, aby s povinným bola uzavretá dohoda o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, alebo

h) sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica, ktorá nespĺňa zákonné náležitosti alebo záväzok v nej obsiahnutý odporuje zákonu alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

Podľa ods. 4 súd z dôvodov podľa odseku 3 návrh zamietne celkom alebo sčasti. Z dôvodu podľa odseku 3 písm. g) zamietne návrh v časti opakujúceho sa príslušenstva, na ktoré vznikol nárok po vykonateľnosti exekučného titulu.

Poverenie na vykonanie exekúcie

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Náhodným výberom sa veci neprideľujú exekútorovi, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, ktorému bol pozastavený výkon funkcie exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol alebo ktorému bol ustanovený zástupca.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Exekútor poverený vykonaním exekúcie písomne upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie. V upovedomení o začatí exekúcie, povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky. Zároveň zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke. Upovedomenie o začatí exekúcie a spôsobe jej vykonania je obligatórnym krokom v postupe exekútora v exekučnom konaní, ktoré musí predchádzať vydaniu exekučného príkazu (§ 55 ods. 1 EP).

Upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať označenie:

a. označenie exekútora, ktorý ho vydal,

b. označenie exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal,

c. označenie oprávneného a povinného a ich zástupcov,

d. označenie vymáhaného nároku,

e. výšku trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie,

f. výšku trov po uplynutí 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ak povinný nesplnil vymáhanú povinnosť v lehote podľa písmena e),

g. poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie, o spôsobe jeho podania a o lehote, do uplynutia ktorej má tento návrh odkladný účinok,

h. poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie a o možnosti žiadať o povolenie splniť vymáhanú povinnosť v splátkach,

i. poučenie o možnosti namietať proti uznaniu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, ak sa podľa osobitného predpisu nevyžaduje vyhlásenie vykonateľnosti,7l) v rozsahu, v akom to tento osobitný predpis dovoľuje.

Podľa ust. § 61b ods. 1 EPU upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.


(2) Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie nepodarilo doručiť na adresu uvedenú oprávneným, exekútor vykoná šetrenie na zistenie inej adresy povinného. Pri vykonaní šetrenia pobytu povinného vychádza najmä z registrov, ktoré má k dispozícii. Upovedomenie o začatí exekúcie bezodkladne odošle na takto zistenú adresu.

(3) Ak sa napriek vykonanému šetreniu nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, doručí sa mu oznámením v Obchodnom vestníku; súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.

Námietky proti exekúcii, odklad a zastavenie exekúcie

„Námietky“ ako spôsob obrany v exekúcii boli s účinnosťou od 1. 4. 2017 zrušené. Od tohto dátumu je obranou proti exekúcii „návrh na zastavenie exekúcie“, ktorý môže povinný podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok.

Návrhy na zastavenie exekúcie sú prípustné aj neskôr, avšak podliehajú tzv. koncentračnej zásade, t. j. v poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie.

Odklad exekúcie

Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou, ak:

a) povinný v priebehu exekúcie zomrel,

b) bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ods. 9,

c) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,

d) povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť