dnes je 20.6.2019
Input:

Doplatok do minimálnej mzdy

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.2.2 Doplatok do minimálnej mzdy

Ing. Eva Gášpárová

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a príslušnou výškou minimálnej mzdy (§ 3 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z.).

Úprava sumy mzdy dosiahnutej zamestnancom

Na účely zistenia doplatku do výšky minimálnej mzdy sa zo mzdy dosiahnutej zamestnancom odpočítavajú sumy:

 • mzdy a mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas,

 • mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok,

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu,

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu,

 • mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu,

 • mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a

 • mzdy za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


Do počtu hodín odpracovaných zamestnancom sa na tieto účely nezahŕňajú hodiny práce nadčas ani čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Zistenie nároku na prípadný doplatok

V prípade zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou sa výsledná očistená suma priamo porovná s príslušnou sumou minimálnej mzdy.


Zamestnanec na dennej vrátnici má dohodnutú mesačnú mzdu 450 eur, ku ktorej mu zamestnávateľ poskytuje prémie podľa plnenia pracovných úloh. V mesiaci január 2019 s mesačným fondom 176 pracovných hodín v rámci harmonogramu odpracoval 168 hodín a ďalších 8 hodín ako prácu nadčas. V mesiaci čerpal 1 deň dovolenky. Priemerný zárobok k 1. januáru predstavuje 3,0101 eura na hodinu. Za vykonanú prácu obdržal:

 • tarifnú mzdu 429,55 eura za 160 hodín (450 x 168 / 176),

 • tarifnú mzdu za prácu nadčas vo výške 20,45 eura za 8 nadčasových hodín (450 x 8 / 176),

 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas vo výške 6,02 eura za 8 nadčasových hodín,

 • mzdové zvýhodnenie za 8 hodín práce vo sviatok vo výške 24,08 eura,

 • prémie vo výške 42,96 eura a

 • náhradu mzdy za deň dovolenky v sume 24,08 eura.

Zamestnancovi bolo spolu vyplatených 523,06 eura ako mzda za prácu a 24,08 eura ako náhrada mzdy za dovolenku.

Zamestnávateľ na účely zistenia prípadného nároku zo sumy mzdy 523,06 eura vylúči sumy tarifnej mzdy za prácu nadčas, mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas a mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, takže výsledná suma bude 472,51 eura (523,06 − 20,45 − 6,02 − 24,08). Mesačná minimálna mzda zamestnanca za 168 odpracovaných hodín (bez hodín práce nadčas) z fondu 176 hodín predstavuje 496,40 eura (520,00 × 168 / 176 =496,3636... ), takže zamestnávateľovi vzniká povinnosť poskytnúť zamestnancovi doplatok do minimálnej mzdy vo výške 16,20 eur = 496,40 – 472,51 =23,89 eur.


Sumy, ktoré v zmysle § 118 ods. 2 ZP nie sú mzdou (napr. náhrady mzdy alebo náhrada za pracovnú pohotovosť) do výpočtu vôbec nevstupujú. Rovnako nie je možné do mzdy zahrnúť mzdu za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

U zamestnanca odmeňovaného inou ako mesačnou mzdou je potrebné zistiť hodinový podiel z dosiahnutej očistenej mzdy a ten porovnať so sumou hodinovej minimálnej mzdy pre príslušný týždenný pracovný čas ustanovený na pracovisku zamestnanca.


Zamestnanec strážnej služby s tarifnou mzdou 2,989 eura na hodinu pracuje v nepretržitom pracovnom režime v 11,5-hodinových pracovných zmenách v ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny. V mesiaci odpracoval 172,5 hodiny, za čo obdržal:

 • hodinovú mzdu za 161 hodín odpracovaných podľa kalendára vo výške 481,23 eura,

 • tarifnú mzdu za 11,5 hodiny práce nadčas vo výške 34,37 eura,

 • mzdové zvýhodnenie za 11,5 hodiny práce nadčas vo výške 8,59 eura,

 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu za 56 hodín vo výške 50,22 eura,

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu za 23 hodín vo výške 17,19 eura a

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu za 23 hodín vo výške 34,37 eura.

Spolu obdržal mzdu celkom vo výške 625,971 eura. Túto sumu zamestnávateľ očistí o mzdu za prácu nadčas (34,37 + 8,59 eura) a mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu , za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu (50,22 + 17,19 + 34,37 eura) a dostane očistenú mzdu zamestnanca v sume 481,23 eura.

Z celkového počtu zamestnancom odpracovaných hodín zamestnávateľ odpočíta nadčasové hodiny; počet hodín bez hodín práce nadčas je 161 hodín (172,5 − 11,5). Hodinový podiel z očistenej mzdy je 2,9890 eura (481,23 : 161 = 2,9890...).

Nakoľko ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny, hodinová minimálna mzda nebude 2,9890 eura, ale 3,1883 eura za hodinu (2,9890 x 40 / 37,5 = 3,18826...). Vyplatená suma mzdy v prepočte na hodinu je nižšia ako suma minimálnej mzdy o cca 0,1993 eura na hodinu (3,1883 – 2,9890), a to za všetkých 172,5 hodín, t. j. na doplatok do sumy minimálnej mzdy, ktorý po zaokrúhlení na celé eurocenty bude predstavovať 18,91 eura (0,1993 x 172,5 = 34,38).

Osoby pracujúce na základe dohody

Povinnou náležitosťou dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov i dohody o pracovnej činnosti okrem vymedzenia dohodnutej práce alebo pracovnej úlohy sú aj