dnes je 6.12.2021

Input:

Dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverenú platobnú kartu

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12.2.2 Dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverenú platobnú kartu

Ing. Ľuboslava Minková


Stiahnuť dokument

Príloha č. .....

D O H O D A

o hmotnej zodpovednosti za zverenú platobnú kartu

Zamestnávateľ (názov, sídlo, IČO)

zastúpený:

..............................................................................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia)

a

.........................................................................,  ..........................................,  ......................  
(titul, meno, priezvisko) (organizačný útvar) (osobné číslo) 

trvale bytom ...........................................................................................................................

(ďalej len „zamestnanec”)

uzatvárajú podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov túto