dnes je 20.6.2019
Input:

Dodatok k pracovnej zmluve so spätnou účinnosťou v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.1 Dodatok k pracovnej zmluve so spätnou účinnosťou v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Prosím, ako sa majú správne datovať dokumenty vo veci pracovného pomeru? Predpokladám, že uzatvorenie pracovnej zmluvy musí byť pred, resp. najneskôr v deň začiatku pracovného pomeru, ale ako je to s dodatkami k pracovnej zmluve? Či je možné, aby bol podpísaný dodatok napríklad 27. 2. alebo až 6. 3. s účinnosťou k 1. 2. Predpokladom je, samozrejme, že obidve strany so zmenou súhlasia, napríklad, že ide o zvýšenie platu, hlavne teda či je v poriadku, ak je podpísaný dodatok so spätnou platnosťou.

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ”)

Pohľad autora na problematiku:

Pod pojmom dodatok k pracovnej zmluve je možné chápať uzatvorenie dohody o zmene pracovných podmienok. Podľa § 54 ZP možno dohodnutý obsah pracovnej zmluvy zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

Pokiaľ v aplikačnej praxi nastane situácia, že sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom o zmene obsahu pracovného pomeru skôr, než samotná dohoda bola podpísaná, t. j. k dátumu v minulosti, ktorý predchádza dňu podpísania dohody o zmene pracovných podmienok. Ak vylúčime chybu v písaní, ku ktorej môže dôjsť omylom autora textu dohody, môže dôjsť k takejto situácii napr. tiež vtedy, keď zamestnanec príde do práce, ale vzápätí uzavrie dodatok k pracovnej zmluve, a to najčastejšie k predchádzajúcemu pracovnému dňu (napr. k 31. 3. 2019 dohodou uzatvorenou 1. 4. 2019).

Podľa skoršej judikatúry takúto dohodu ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu uzavretiu dohody, nemožno považovať bez ďalšieho za neplatne uzavretú pre rozpor so zákonom, pretože najdôležitejšou obsahovou náležitosťou dohody o zmene pracovných podmienok je konsenzus oboch účastníkov pracovného pomeru na zmene pracovných podmienok. Vzhľadom na to, že zmluvné strany chcú zmeniť obsah pracovnej zmluvy a ich vôľa je zhodne daná a jednoznačne formulovaná, pracovný pomer je zmenený platne (pozri aj napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Cdo 78/98).

S týmto rozhodnutím sa však nemožno stotožniť v plnej miere, pretože nie je vecne správne a ani nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu nastať (napr. keď dohoda bude datovaná nie k predchádzajúcemu dňu, ale ešte k skoršiemu dátumu). Uvedený názor potvrdzuje aj aktuálna rozhodovacia činnosť.

Z formálneho hľadiska je každá zmluva uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, t. j., keď včasné vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi (§ 43c ods. 2 a § 44 ods. 1 OZ). Ak sú splnené všetky ďalšie požiadavky kladené na danú zmluvu (náležitosti subjektu, vôle, prejavu vôle, zhoda prejavu vôle a náležitosti predmetu), stáva sa zmluva platnou. Od platnosti zmluvy však treba odlišovať jej účinnosť. Účinnosťou zmluvy sa rozumie stav, kedy