dnes je 20.6.2019
Input:

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca po uplynutí podporného obdobia v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.2 Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca po uplynutí podporného obdobia v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Ako postupovať v nasledovnom príklade:

a) zamestnancovi končí podporná doba na poberanie nemocenského, ale aktuálna práceneschopnosť trvá menej ako 52 týždňov (lebo pred jej vznikom mal ešte iné práceneschopnosti),

b) zamestnancovi končí podporná doba na poberanie nemocenského s tým, že aj aktuálna práceneschopnosť už trvá 52 týždňov? Aké sú oznamovacie povinnosti (za predpokladu že v tomto období nemá vyplatené žiadne príjmy) v bode a) a b) na:

- sociálnu poisťovňu,

- zdravotnú poisťovňu?

Kedy sa zamestnanec podľa bodu a) a b) vykazuje s nulovým príjmom na:

- mesačnom výkaze poistného na sociálne poistenie,

- mesačnom výkaze poistného na zdravotné poistenie

a taktiež v akých prípadoch sa v mesačných výkazoch neuvádza vôbec?

Pohľad autora na problematiku:

Nárok na finančnú podporu v čase dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec najviac 52 týždňov od jej vzniku. Ide o tzv. podporné obdobie, po uplynutí ktorého stráca poistenec nárok na dávku nemocenské. Do tohto obdobia sa započítava aj poberanie náhrady príjmu, ktoré počas prvých dní práceneschopnosti vypláca zamestnávateľ. Zamestnanec môže byť i naďalej práceneschopný, a to aj po vyčerpaní podpornej doby, v prípade že jeho zdravotný stav nedovoľuje zapojenie sa do pracovného procesu.

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca má na povinnosti v oblasti povinného sociálneho poistenia nasledovný vplyv:

  • - podľa § 140 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnanec v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti,
  • - podľa § 140 ods. 6 zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti (ak bude mať zamestnanec pri celomesačnom trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti zdaniteľný príjem, zamestnávateľ z vymeriavacieho základu platí iba poistné na úrazové poistenie),
  • - podľa § 138 ods. 12 zákona o sociálnom poistení, ak sú v kalendárnom mesiaci obdobia podľa § 140 (obdobia, v ktorých nie je povinnosť platiť poistné) maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné platí,
  • - zamestnávateľ zamestnanca na obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, v období poberania náhrady príjmu a nemocenského, z registra poistencov v Sociálnej poisťovni neodhlasuje,
  • - podľa § 26 ods. 3 zákona o sociálnom poistení sa zamestnancovi odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti až do jej skončenia prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti,
  • - prerušenie poistenia zamestnanca je zamestnávateľ povinný oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného listu FO v súlade s § 231 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom poistení, a to do ôsmich dní od prerušenia.

V mesačnom výkaze poistného a príspevkov vykazuje zamestnávateľ všetkých zamestnancov, ktorí majú postavenie zamestnanca s pravidelným príjmom, t. j. aj zamestnanca, ktorý má prerušené povinné sociálne poistenie. Za obdobie prerušenia povinného poistenia zamestnávateľ vykazuje zamestnanca v mesačnom výkaze poistného a príspevkov s nulovým vymeriavacím základom, nulovým poistným na sociálne poistenie a s nulovým počtom dní, za ktoré sa platí poistné na sociálne poistenie bez ohľadu na to, či zamestnancovi je alebo nie je počas prerušenia vyplatený príjem zo závislej činnosti (ak zamestnancovi bude počas prerušenia sociálneho poistenia vyplatený príjem, zamestnávateľ je povinný vykazovať zamestnanca dvakrát, raz v mesačnom výkaze s nulovými hodnotami a raz vo výkaze poistného a príspevkov s vymeriavacím základom na poistné, určenými rozpočítaním príjmu vyplateného zamestnancovi).

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca má na povinnosti v oblasti zdravotného poistenia nasledovný vplyv:

  • - podľa § 11 ods. 7 písm. m) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení za fyzickú osobu, ktorá poberá náhradu príjmu a nemocenské, ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia po 52 týždňoch a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť je platiteľom poistného štát, z čoho vyplýva, že za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca preddavky na poistné a poistné na zdravotné poistenie neplatí zamestnanec ani zamestnávateľ,
  • - ak sú v kalendárnom mesiaci obdobia, v ktorých je platiteľom poistného za zamestnanca štát, maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na poistné sa neupravuje,
  • - podľa § 24 písm. c) zákona o zdravotnom poistení je zamestnávateľ povinný príslušnej zdravotnej poisťovni oznámiť zmenu platiteľa poistného, čo znamená, že zamestnanca, ktorý je dočasne práceneschopný, je zamestnávateľ povinný pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti odhlásiť a pri zániku dočasnej pracovnej neschopnosti prihlásiť prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného, a to vždy do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Za obdobie, počas ktorého je za zamestnanca platiteľom poistného štát, zamestnávateľ zamestnanca v mesačnom výkaze preddavkov nevykazuje.

Záver:

Pri posudzovaní vzniku prerušenia povinného sociálneho poistenia zamestnanca sa skúma uplynutie 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca osobitne, pričom na trvanie predchádzajúcej dočasnej pracovnej neschopnosti sa neprihliada. Preto v prípade a) v otázke k prerušeniu nedochádza, keďže dočasná pracovná neschopnosť trvá menej ako 52 týždňov, a v prípade b) v otázke, ak bude dočasná pracovná neschopnosť pokračovať aj po skončení podporného obdobia, povinné sociálne poistenie sa po