Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanie

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1.1 Darčekové poukážky pre zamestnancov a ich zúčtovanie

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky môže zamestnancom poskytovať rôzne jednoúčelové alebo viacúčelové darčekové poukážky obstarané z prevádzkových prostriedkov zamestnávateľa, zo zisku po zdanení alebo z prostriedkov sociálneho fondu.

Z pohľadu účtovníctva obstarané darčekové poukážky ako ekvivalenty peňažných hotovostí sú podľa § 17 ods. 10 písm. a) postupov účtovania (opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92) krátkodobým finančným majetkom, t. j. majetkom, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok.

Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov obstaranie darčekových poukážok u zamestnávateľa neovplyvňuje základ dane z príjmov. Bez ohľadu na to, z akých zdrojov ich zamestnávateľ obstaral z pohľadu zamestnanca, poskytnutie darčekovej poukážky predstavuje nepeňažné plnenie od zamestnávateľa v súvislosti s výkonom jeho závislej činnosti, ktoré je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti. Ocenenie nepeňažného plnenia je vo výške hodnoty poskytnutej darčekovej poukážky.

Zamestnávateľ je povinný vybrať zo zdaniteľnej mzdy preddavok na daň v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac, znížený o:

 • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec – vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na povinné sociálne poistenie a platenie preddavkov na zdravotné poistenie je príjem plynúci zo závislej činnosti, okrem zákonmi vymedzených výnimiek,

 • nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane – ak má zamestnanec podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi je v súlade s § 5 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov u zamestnanca zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Zamestnávateľ pri výpočte zdaniteľnej mzdy zamestnanca na účely výberu preddavku na daň môže postupovať dvoma spôsobmi, a to:

 • - bez navýšenia nepeňažného plnenia (nepeňažné plnenie bude považovať za brutto príjem),
 • - navýšením nepeňažného plnenia podľa prílohy č. 6 zákona o dani z príjmov o preddavok na daň a povinné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (nepeňažné plnenie bude považovať za netto príjem).

V prípade uplatnenia výpočtu zdaniteľnej mzdy bez navýšenia nepeňažného plnenia, nepeňažné plnenie je súčasťou úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zamestnanca a súčasťou vymeriavacieho základu pre platenie poistného v čase poskytnutia nepeňažného plnenia.

V prípade uplatnenia výpočtu zdaniteľnej mzdy navýšením nepeňažného plnenia o preddavok na daň a povinné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec:

 • navýšené nepeňažné plnenie je súčasťou úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zamestnanca v čase poskytnutia nepeňažného plnenia,

 • navýšené nepeňažné plnenie je súčasťou vymeriavacieho základu zamestnávateľa, z ktorého je zamestnávateľ povinný odviesť poistné na sociálne a zdravotné poistenie,

 • suma navýšenia nepeňažného plnenia o preddavok na daň a povinné poistné a príspevky z poskytnutého nepeňažného plnenia je daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o dani z príjmov.

Zamestnávateľ je povinný nepeňažný príjem uviesť aj do:

 • mzdového listu zamestnanca – v zmysle § 39 ods. 2 zákona o dani z príjmov, vrátane sumy prípadného navýšeného nepeňažného plnenia (§ 39 ods. 2 písm. f) bod 2 ZDP),

 • potvrdenia o zdaniteľných príjmoch príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti – v zmysle § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov.


Príklad č. 1:

Zamestnávateľ poskytol svojmu zamestnancovi dňa 15. 1. 2018 pri príležitosti jeho životného jubilea darčekovú poukážku na nákup ľubovoľného tovaru v hodnote 100 €, ktorú financoval polovičným dielom zo sociálneho fondu a prevádzkových prostriedkov. Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Za mesiac január mal hrubú mzdu vo výške 940 €. Nepeňažné plnenie predstavuje 100 €. Nepeňažný príjem je súčasťou vymeriavacieho základu pre platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie zamestnanca aj zamestnávateľa a súčasťou zdaniteľnej mzdy zamestnanca.

Postup vyúčtovania mzdy bez navýšenia nepeňažného plnenia je nasledovný:

Text  Suma v € 
Hrubá mzda 940,00  
Nepeňažný príjem bez navýšenia 100,00  
Úhrn zdaniteľných príjmov 1 040,00  
Povinné poistné na sociálne a zdravotné poistenie 13,4 % 139,36 
Povinné poistné platené zamestnávateľom 35,2 % 366,08 €  
Čiastkový základ dane 900,64 
Nezdaniteľná časť základu dane 319,17 
Zdaniteľná mzda 481,47 
Preddavok na daň 19 % 110,47  
Suma k výplate 690,17 
Celková cena práce  1 306,08 

Postup vyúčtovania mzdy pri navýšení nepeňažného plnenia je nasledovný:

Text  Suma v € 
Hrubá mzda 940,00  
Nepeňažné plnenie 100,00  
Navýšenie nepeňažného plnenia (142,56 – 100)  42,56 
- suma plnenia na uplatnenie sadzby dane:(176,8 x 199,48) / 12 x (1 – 0,19) = 2 380,5981  
- plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň:100,00 / (1 – 0,19) = 123,4568  
- navýšenie o povinné poistné:123,4568 / (1 – 0,134) = 142,56  
Úhrn zdaniteľných príjmov 1 082,56 
Povinné poistné na sociálne a zdravotné poistenie 13,4 % 145,06 
Povinné poistné platené zamestnávateľom 35,2 % 381,06 €  
Čiastkový základ dane 937,50 
Nezdaniteľná časť základu dane 319,17 
Zdaniteľná mzda 618,33 
Preddavok na daň 19 % 117,48 
Suma k výplate 720,02 
Celková cena práce  1 363,62 

Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva je nasledovné:

Účtovný prípad Suma v € MD D 
bez navýšenia s navýšením 
Obstaranie poukážky 100,00 100,00 213 321 
Úhrada za nákup poukážky 100,00 100,00 321 221 
Poskytnutie poukážky zamestnancovi
- sociálny fond
- prevádzkové prostriedky 

50,00
50,00 

50,00
50,00 

472
543 

213
213 
Hrubá mzda 940,00 940,00 521 331 
Navýšenie nepeňažného plnenia  42,56 521 331 
Povinné poistné zamestnanca 139,36 145,06 331 336 
Povinné poistné zamestnávateľa 366,08 381,06 524 336 
Preddavok na daň z príjmu 110,47 117,48 331 342 
Vyplatenie mzdy 690,17 720,02 331 221 

Ak zamestnanec v čase nepeňažného plnenia nemá zdaniteľný peňažný príjem a zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažný príjem tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy a zrážku preddavku na daň nie je možné vykonať, nepeňažný príjem sa zdaní v zmysle § 35 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov pri najbližšom peňažnom plnení alebo sa daň vyrovná po skončení roka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v daňovom priznaní alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, daň sa považuje za vysporiadanú. Ak sa uplatní uvedený spôsob, pri zdaniteľnej mzde, ktorá spočíva len v nepeňažnom plnení, nie je možné uplatniť navýšenie nepeňažného plnenia o preddavok na daň a povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec.


Príklad č. 2:

Zamestnanec z dôvodu práceneschopnosti mal za január 2018 mzdu za výkon práce len vo výške 40 €. V danom mesiaci bol zamestnávateľ povinný zúčtovať mu aj nepeňažný príjem vo výške 100 € za darčekovú poukážku, ktorú mu poskytol pri príležitosti výročia založenia firmy. Nepeňažný príjem tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy zamestnanca, preto podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov zamestnávateľ:

 • - môže preddavok na daň zrážať postupne v nasledujúcich mesiacoch,
 • - alebo preddavok zrazí až pri ročnom zúčtovaní preddavkov (ak zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania) a prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania zrazí najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie,
 • - alebo zahrnie nepeňažný príjem do Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch a zamestnanec podá daňové priznanie
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: