Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnosti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.5.1 Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnosti

Ing. Ľuboslava Minková

Na konateľa spoločnosti sa ZCN vzťahuje na základe ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b), ktoré zakladá priamo nárok na cestovné náhrady osobám, ktoré sú zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k tejto právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu a neposkytujú sa im cestovné náhrady podľa osobitného predpisu (t. j. podľa § l ods. 2 písm. a) ZCN).

(V prípade pracovnoprávneho vzťahu sa ZCN tak isto na tieto osoby vzťahuje, ale podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) alebo c) predmetného zákona).

Konateľ spoločnosti

Má nárok na cestovné náhrady za cesty, ktoré súvisia s výkonom funkcie konateľa spoločnosti, a to bez ohľadu na to, v akom mieste vykonáva činnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie konateľa spoločnosti.

Pracovná cesta a pravidelné pracovisko konateľa spoločnosti

V prípade konateľa spoločnosti vo väzbe na definíciu pracovnej cesty nie je potrebné na účely poskytovania cestovných náhrad dohodnúť pravidelné pracovisko. Za pracovnú cestu sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1, druhá veta ZCN považuje každá cesta konateľa spoločnosti, na ktorej plní funkciu, ktorá pre neho vyplýva z tohto osobitného postavenia, t. j. z postavenia konateľa spoločnosti,

Podmienkou poskytovania cestovných náhrad je teda priama súvislosť medzi vykonanou cestou a činnosťou konateľa spoločnosti a nie miesto, kde sa táto činnosť vykonáva; na základe vyššie uvedeného za pracovnú cestu sa považuje aj výkon tejto činnosti napr. v sídle spoločnosti, v meste (obci) jeho pobytu a pod.

Konateľ sa považuje na účely ZCN za zamestnanca a preto aj na neho je potrebné aplikovať všetky ustanovenia ZCN To znamená, že je potrebné aplikovať aj § 3, podľa ktorého je konateľovi/zamestnancovi potrebné určiť pred vyslaním na pracovnú cestu základné podmienky pracovnej cesty, ktoré sú potom rozhodujúce pre uznanie cestovných náhrad, t. j. pre posúdenie napr. toho, z akého miesta sa uznajú tieto výdavky do určeného miesta výkonu práce na pracovnej ceste a pod.

Funkcia konateľa sa má vykonávať v rámci obchodnoprávneho vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle Obchodného zákonníka. Pri výkone

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: