Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Dovolenkový priemer

12.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak zamestnanec čerpá dovolenku, patrí mu podľa § 116 ods. 1 náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Keďže priemerný zárobok sa zisťuje v Sk na hodinu a nárok na dovolenku sa určuje v dňoch, treba vypočítať denný priemerný zárobok (v otázke nazývaný ako „dovolenkový priemer“).

Počet dní dovolenky závisí od výmery dovolenky a jej krátenia z dôvodu, že zamestnanec nepracoval, ak splnil podmienku odpracovať aspoň 60 dní v kalendárnom roku, prípadne od počtu dní dovolenky za odpracované dni podľa § 105 Zákonníka práce.

Skutočnosť, že došlo ku skráteniu pracovného úväzku má vplyv len na celkovú výšku náhrady za čerpanú dovolenku z dôvodu, že ju zamestnanec čerpá v čase, kedy už pracuje na polovičný pracovný úväzok 4 hodiny denne. Denný priemerný zárobok (dovolenkový priemer) v tomto prípade predstavuje 4-násobok hodinového priemerného zárobku.

Tým, že došlo k dohode o zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší pracovný čas, znížil sa aj počet hodín pripadajúcich na deň čerpanej dovolenky oproti stavu pred touto zmenou, ktorá však Táto zmena nemá žiadny vplyv na výšku používaného priemerného zárobku, zisťovaného podľa § 134 Zákonníka práce.

Nakoľko zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný, opodstatnene predpokladáme, že v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny štvrťrok pred vznikom potreby použiť priemerný zárobok, neodpracoval požadovaných 22 dní ani 170 pracovných hodín. Zamestnávateľ v tomto prípade v zmysle § 134 ods. 3 Zákonníka práce bude zisťovať pravdepodobný zárobok zamestnanca.

Pravdepodobný zárobok zamestnanca sa môže zistiť buď zo mzdy, ktorú zamestnanec v rozhodujúcom období dosiahol a počtu skutočne odpracovaných hodín, ak počas neho pracoval (aj keď neodpracoval požadovaný počet dní resp. hodín), alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol, keby pracoval a z počtu hodín, ktoré by opracoval. Ak by priemerný zárobok zo skutočne zarobenej mzdy bol skreslený, je potrebné vychádzať z predpokladanej mzdy, ktorú by zamestnanec zarobil, keby vykonávala prácu podľa pracovnej zmluvy počas celého rozhodujúceho obdobia

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu mup.sk.

Som už registrovaný na mup.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každý týždeň dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti miezd a personalistiky
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.mup.sk
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.mup.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

POZOR!!! Zorientujte sa v zmenách v roku 2014:

v pracovnom práve – veľká novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2013! Mení sa pracovný pomer na určitú dobu, nastáva súbeh výpovednej lehoty a odstupného, platí nová definícia závislej práce! Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá mení aktívnu politiku trhu práce, je účinná od 1.5.2013! Zvýšenie súm životného minima od 1.7.2013!  Zmeny v kolektívnom vyjednávaní účinné od 1.1.2014!

v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti – od 1.1.2013 sa zavádza progresívny systém zdaňovania príjmov fyzických osôb. Sadzba dane pre daňovníkov, ktorých základ dane presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima sa zvyšuje na 25 %! Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu bola zrušená! Zníženie korporátnej dane a zavedenie daňových licencií od 1.1.2014!

v zdravotnom poistení – aké poistné na zdravotné poistenie sa bude platiť z dividend? Ďalšia novela zákona o zdravotnom poistení je účinná od 1.10.2013!

v sociálnom poistení -  ako sa platia odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru? Nová odvodová úľava od 1.11.2013! Zmeny v garančnom poistení od 1.1.2014! Ako sa mení výška preddavku na  dávku garančného poistenia? Od 1.2. 2014 Sociálna poisťovňa bude realizovať a prijímať platby podľa SEPA pravidiel! Vedeli ste, že v roku 2014 sa pre SZČO zmení hranica príjmu na platenie poistného do Sociálnej poisťovne?  Nové tlačivá výberu poistného od 1. januára 2014 !

- v úrazovom poistení -  Zvýšenie úrazových rent od 1. januára 2014! Aká je maximálna suma  jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky?

v nemocenskom poistení - podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca, druhy nemocenských dávok, rozhodujúce obdobie, denný a mesačný vymeriavací základ a iné základné otázky z tejto oblasti a k tomu informácie o neustálych zmenách, ktorým zákon o sociálnom poistení a súvisiace zákony podliehajú. Od 1. januára 2014 dochádza k  zvýšeniu maximálnej výšky nemocenských dávok!

v oblasti cestovných náhrad - od 1.9.2012 sa menia sumy stravného! Aká je ich výška? Od 1.1.2013 platia nové sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách!

 

MuP profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 20-25 garantovaných článkov mesačne.

Staňte sa predplatiteľom MuP profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti miezd a personalistiky a článkov o zmenách pre rok 2013, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.

Na MuP profi sme uverejnili články, ktoré Vás oboznámia s novou právnou úpravou.

Príspevky sa sústreďujú na objasnenie nových pojmov a zodpovedanie otázok, ktoré budú zaujímať každého hneď po nadobudnutí účinnosti zákona.