Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1.2 Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Ing. Anna Križanová


V Y H L Á S E N I E

na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlásenie“)

Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus. Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

I. Údaje o zamestnancovi

 

Priezvisko

 

Meno

 

Rodné číslo (cudzí štátny príslušník uvedie dátum narodenia)

 

Titul (pred menom)

 

Titul (za priezviskom)

 

Rodinný stav

 

Adresa trvalého pobytu

 

Ulica

 

Číslo

 

PSČ

 

Obec

 

Štát

 

Zamestnávateľ (uvedie sa adresa zamestnávateľa, pre ktorého zamestnanec vyhlásenie podpisuje)

 

I. Údaje NA uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

 

Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona1)

 

 

Som poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia1).

 

 

I. Údaje NA uplatnenie daňového bonusu

 

Uplatňujem si daňový bonus na dieťa (deti) žijúce so mnou v domácnosti podľa § 33 zákona1)

 

 

Údaje o vyživovaných deťoch na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona

 

Meno a priezvisko

 

Narodený (á)

 

Meno a priezvisko

 

Narodený (á)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, žespĺňam zákonom stanovené podmienky na priznanie daňového bonusu a za rovnaké obdobie neuplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že nárok na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník.

Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto vyhlásení a preukazujem ich predložením príslušných dokladov.

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, oznámim ich zamestnávateľovi písomne (napr. zmenou vo vyhlásení) najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala a v rovnakej lehote ich zamestnávateľovi preukážem.

Dňa .................................................................... ................................................................

Podpis zamestnanca

I. zmeny v údajoch uvedených vo vyhlásení

 

Údaje o zmenách, ku ktorým došlo v jednotlivých kalendárnych mesiacoch2)

 

Druh zmeny

 

Zmena nastala dňa

 

Dátum oznámenia

 

Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Vyhlásenie zamestnanca o platnosti údajov uvedených vo vyhlásení na zdaňovacie obdobie

 

Zdaňovacie obdobie

 

Dátum

 

Podpis zamestnanca

 

Zdaňovacie obdobie

 

Dátum

 

Podpis zamestnanca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Údaje o vydaných dokladoch a potvrdeniach podľa § 39 zákona

 

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: