Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1.2 Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Ing. Anna Križanová, Ing. Martina Švaňová


Stiahnuť dokument

V Y H L Á S E N I E

na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlásenie”)

Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ”), u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus (§ 33). Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.

  1. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI
 
Priezvisko  Meno  Rodné číslo (ak zamestnanec nemá rodné číslo, uvedie sa dátum narodenia)  
Titul (pred menom)  Titul (za priezviskom)  Rodinný stav  
Adresa trvalého pobytu 
Ulica  Súpisné/orientačné číslo  PSČ  
Obec  Štát  
Zamestnávateľ (uvedie sa adresa zamestnávateľa, pre ktorého zamestnanec vyhlásenie podpisuje)  
  1. ÚDAJE NA UPLATNENIE NEZDANITEĽNEJ ČASTI ZÁKLADU DANE NA DAŇOVNÍKA
 
Uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona1).  ☐  
Som poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku
zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia na začiatku zdaňovacieho obdobia1).  
☐  
  1. ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU
 
Uplatňujem si daňový bonus na dieťa (deti) žijúce so mnou v domácnosti podľa § 33 zákona1) . ☐  
Údaje o vyživovaných deťoch na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona  
Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 
    
    
    
    
    

Vyhlasujem, že spĺňam zákonom stanovené podmienky na priznanie daňového bonusu a za rovnaké obdobie neuplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa a že nárok na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník.

Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto vyhlásení a preukazujem ich predložením príslušných dokladov.

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového bonusu, oznámim ich zamestnávateľovi písomne (napr. zmenou vo vyhlásení) najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala a v rovnakej lehote ich zamestnávateľovi preukážem.

Dňa .................................................................... ................................................................

Podpis zamestnanca

  1. ZMENY V ÚDAJOCH UVEDENÝCH VO VYHLÁSENÍ
 
Údaje o zmenách, ku ktorým došlo v jednotlivých kalendárnych mesiacoch2) 
Druh zmeny Zmena nastala dňa Dátum oznámenia Podpis zamestnanca 
    
    
    
    
    
    
  1. VYHLÁSENIE ZAMESTNANCA O PLATNOSTI ÚDAJOV UVEDENÝCH VO VYHLÁSENÍ
    NA ZDAŇOVACIE OBDOBIE
 
Zdaňovacie obdobie Dátum Podpis zamestnanca Zdaňovacie obdobie Dátum Podpis zamestnanca 
      
      
  1. ÚDAJE O VYDANÝCH DOKLADOCH A POTVRDENIACH PODĽA § 39 ZÁKONA
 
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa § 39 ods. 5 zákona 
Zdaňovacie obdobie Dátum doručenia Podpis zamestnanca Dátum doručenia3) Podpis zamestnanca3) 
     
     
     
     
     
Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní podľa § 39 ods. 6 zákona 
Zdaňovacie obdobie Dátum doručenia Podpis zamestnanca 
   
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: