Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Paušalizácia cestovných náhrad

10.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) možno náhrady, ktoré sa poskytujú podľa predmetného zákona, paušalizovať. Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ má vychádzať z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa paušálna suma určila zo strany zamestnávateľa, je zamestnávateľ povinný túto sumu preskúmať a upraviť. Pri výpočte paušálnej sumy je zamestnávateľ povinný prihliadať na zákonné nároky zamestnanca, ako aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ môže teda pristúpiť k paušalizácii náhrad v záujme zhospodárnenia a zníženia administratívnej náročnosti agendy v tejto oblasti. Paušalizácia nemôže obchádzať účel zákona o cestovných náhradách [napr. poskytovať zvýšené nárokové sumy jednotlivých náhrad z nákladov (napr. súm stravného) alebo znížením jednotlivých náhrad (napr. súm stravného) poškodzovať zamestnancov, do paušálu zahrnúť cestu do zamestnania a pod.]. Paušalizovať náhrady je vhodné a účelné u tých zamestnancov alebo u tej skupiny zamestnancov (napr. kontrolóri, vodiči), ktorým sú pravidelne určované porovnateľné podmienky pracovných ciest.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že účelom paušalizácie je, aby si zamestnávateľ zjednodušil vyúčtovanie pracovných ciest.

Paušalizácia náhrad je okrem uznania výdavkov na základe preukázateľnosti jednou z ďalších foriem uznania výdavkov zamestnancovi (§ 4 ods. 2 zákona o cestovných náhradách).

Pre prax je potrebné z ustanovenia § 34 zákona o cestovných náhradách pre tvorbu paušálu vyvodiť nasledovný všeobecný postup:

  • paušál je možno určiť jednotlivým zamestnancom alebo skupinám zamestnancov podľa potreby a konkrétnych podmienok pracovnej cesty,

  • paušálne sumy určuje jednostranne zamestnávateľ, nepotrebuje k tomu súhlas zamestnanca ani odborového orgánu,

  • zamestnávateľ musí pri určovaní paušálu vychádzať z priemerných podmienok rozhodných pre poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov,

  • priemerné podmienky zamestnávateľ zistí z uskutočnených pracovných ciest, t. j. z dokladov za určité uplynulé obdobie (napr. mesiac, štvrťrok, polrok atď.) alebo z predpokladaných plánovaných pracovných ciest,

  • zákon o cestovných náhradách neustanovil priamo druh paušálu z časového hľadiska a z toho vyplýva, že paušál môže byť rôzny, podľa uváženia a rozhodnutia zamestnávateľa, napr. denný, týždenný, mesačný, štvrťročný a pod.,

  • paušál z vecného hľadiska ma predstavovať určitú priemernú sumu, ktorá bude zahŕňať niekoľko opakujúcich sa náhrad, alebo všetky náhrady alebo len jednu určitú náhradu (napr. cestovné výdavky za miestnu pravidelnú verejnú dopravu, náhrady za používanie cestného motorového vozidla pri pracovných cestách, stravné); z uvedeného vyplýva, že je možné paušalizovať buď jednotlivé náhrady, alebo všetky náhrady poskytované podľa zákona o cestovných náhradách,

  • náhrada výdavkov sa nemusí poskytovať paušálom pri každom type pracovnej cesty; paušál sa môže poskytovať vo väzbe k povolaniu zamestnanca len za pracovné cesty vykonané napr. len v určitom regióne, obci (napr. u obchodného zástupcu, servisného technika a pod.) a pri iných pracovných cestách sa bude náhrada výdavkov poskytovať za každú pracovnú cestu samostatne na základe preukázateľnosti vzniknutých výdavkov,

  • zamestnávateľ k určenému paušálu musí mať vypracovanú kalkuláciu dokazujúcu spôsob výpočtu paušálu a jeho obsah,

  • pri výpočte paušálnej sumy je zamestnávateľ povinný prihliadať na zákonné nároky zamestnanca, ako aj na jeho oprávnené nároky,

  • určený paušál je zamestnávateľ povinný v určitých časových intervaloch (obdobiach), o ktorých rozhodne vo vlastnej právomoci, preskúmavať a prehodnocovať v tom zmysle, či sa nezmenili podmienky a

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: