Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Paušalizácia cestovných náhrad

Archív 10.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) možno náhrady, ktoré sa poskytujú podľa predmetného zákona, paušalizovať. Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ má vychádzať z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa paušálna suma určila zo strany zamestnávateľa, je zamestnávateľ povinný túto sumu preskúmať a upraviť. Pri výpočte paušálnej sumy je zamestnávateľ povinný prihliadať na zákonné nároky zamestnanca, ako aj na oprávnené záujmy zamestnanca.

Zamestnávateľ môže teda pristúpiť k paušalizácii náhrad v záujme zhospodárnenia a zníženia administratívnej náročnosti agendy v tejto oblasti. Paušalizácia nemôže obchádzať účel zákona o cestovných náhradách [napr. poskytovať zvýšené nárokové sumy jednotlivých náhrad z nákladov (napr. súm stravného) alebo znížením jednotlivých náhrad (napr. súm stravného) poškodzovať zamestnancov, do paušálu zahrnúť cestu do zamestnania a pod.]. Paušalizovať náhrady je vhodné a účelné u tých zamestnancov alebo u tej skupiny zamestnancov (napr. kontrolóri, vodiči), ktorým sú pravidelne určované porovnateľné podmienky pracovných ciest.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že účelom paušalizácie je, aby si zamestnávateľ zjednodušil vyúčtovanie pracovných ciest.

...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia MuP profi po prihlásení užívateľským menom a osobným heslom.

MuP profi = 20 - 25 nových garantovaných článkov každý mesiac!

Objednajte si predplatné MuP profi a získajte tak prístup k databáze denne aktualizovaných odborných textov pokrývajúcich oblasti miezd a personalistiky. Veľmi ľahkú orientáciu v tejto unikátnej knižnici uľahčuje prepracovaný systém vyhľadávania, vďaka ktorému rýchlo nájdete vždy správne a overené informácie.

  •  
predplatné MuP profi na 12 mesiacov

POZOR!!! Zorientujte sa v zmenách v roku 2014:

v pracovnom práve – veľká novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2013! Mení sa pracovný pomer na určitú dobu, nastáva súbeh výpovednej lehoty a odstupného, platí nová definícia závislej práce! Novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá mení aktívnu politiku trhu práce, je účinná od 1.5.2013! Zvýšenie súm životného minima od 1.7.2013!  Zmeny v kolektívnom vyjednávaní účinné od 1.1.2014!

v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti – od 1.1.2013 sa zavádza progresívny systém zdaňovania príjmov fyzických osôb. Sadzba dane pre daňovníkov, ktorých základ dane presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima sa zvyšuje na 25 %! Možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri príjmoch z prenájmu bola zrušená! Zníženie korporátnej dane a zavedenie daňových licencií od 1.1.2014!

v zdravotnom poistení – aké poistné na zdravotné poistenie sa bude platiť z dividend? Ďalšia novela zákona o zdravotnom poistení je účinná od 1.10.2013!

v sociálnom poistení -  ako sa platia odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru? Nová odvodová úľava od 1.11.2013! Zmeny v garančnom poistení od 1.1.2014! Ako sa mení výška preddavku na  dávku garančného poistenia? Od 1.2. 2014 Sociálna poisťovňa bude realizovať a prijímať platby podľa SEPA pravidiel! Vedeli ste, že v roku 2014 sa pre SZČO zmení hranica príjmu na platenie poistného do Sociálnej poisťovne?  Nové tlačivá výberu poistného od 1. januára 2014 !

- v úrazovom poistení -  Zvýšenie úrazových rent od 1. januára 2014! Aká je maximálna suma  jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky?

v nemocenskom poistení - podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca, druhy nemocenských dávok, rozhodujúce obdobie, denný a mesačný vymeriavací základ a iné základné otázky z tejto oblasti a k tomu informácie o neustálych zmenách, ktorým zákon o sociálnom poistení a súvisiace zákony podliehajú. Od 1. januára 2014 dochádza k  zvýšeniu maximálnej výšky nemocenských dávok!

v oblasti cestovných náhrad - od 1.9.2012 sa menia sumy stravného! Aká je ich výška? Od 1.1.2013 platia nové sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách!

 

MuP profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 20-25 garantovaných článkov mesačne.

Staňte sa predplatiteľom MuP profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti miezd a personalistiky a článkov o zmenách pre rok 2013, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.

Na MuP profi sme uverejnili články, ktoré Vás oboznámia s novou právnou úpravou.

Príspevky sa sústreďujú na objasnenie nových pojmov a zodpovedanie otázok, ktoré budú zaujímať každého hneď po nadobudnutí účinnosti zákona.


Do doby, než sa stanete predplatiteľom MuP profi, môžete po prihlásení využiť bezplatný prístup do týchto súvisiacich dokumentov

20.6.2012 Výhody paušalizácie cestovných náhrad
7.6.2012 Výhody paušalizácie cestovných náhrad
29.8.2013 Poskytnutie cestovných náhrad pri dvoch zahraničných pracovných ciest v jeden deň
21.2.2005 Novela zákona o cestovných náhradách schválená v parlamente
8.11.2011 Osobitné podmienky poskytovania stravného pri tuzemskej pracovnej ceste