Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Absolventská prax a práca na dohodu

Archív 21.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže absolvent, ktorý je na absolventskej praxi, vykonávať prácu na dohodu? Ak áno, čím je obmedzená výška odmeny?

Absolventskú prax môže vykonávať iba uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v dĺžke najmenej 3 mesiace a ktorý neprekročil vek 26 rokov.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti (pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov) uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 brutto mesačne (65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov,) uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky v zmysle ust. § 6 ods. 2 písm. d) Zákona o službách zamestnanosti.

Je nutné uviesť, že počas vykonávania absolventskej praxe absolvent ostáva v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň sa mesačný paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe vo výške 194,58 nepovažuje za mzdu alebo odmenu zo zárobkovej činnosti.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia:
MUP profi | MUP profi plus

 

Máte dostupný modul:
%usermoduletitle

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi

Potrebujete poradiť s výberom predplatného?

 

  • www.mup.sk = odborné články pokrývajúce oblasť mzdového účtovníctva, pracovného práva a personalistiky,
  • cena rozsiahlej online knižnice len za 30,5 EUR mesačne.
>> Viac o www.mup.sk